Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II

jaar werd zij uitgesteld en na het betreurde overlijden van Mr. Bos in 1913 werd de verzameling aan mijn zorgen toevertrouwd.

Niet al het bijeengebrachte bleek geschikt te zijn om in de uitgaaf dezer Goudsche rechtsbronnen te worden opgenomen. In overleg met het Bestuur besloot ik geen stukken af te drukken, dateerend na 21 Juni 1572, den dag, waarop de stad voor den prins van Oranje werd ingenomen, en de correctieboeken en de accijnsboeken geheel weg te laten. De eindelooze reeks strafvonnissen en de gedetailleerde voorschriften betreffende de accijnzen schenen eerder voor een afzonderlijke bewerking in aanmerking te komen. Het bestuur van het Historisch Genootschap bood in de Bijdragen en Mededeelingen gastvrijheid aan voor een reeks vroedschapsresoluties aangaande de vergaderingen der Hollandsche en der Algemeene Staten over de jaren 1501 — 1572. Zij is in drie gedeelten opgenomen in de deelenxxxvil— XXXix. Hierbij kon ook nog worden gebruik gemaakt van de minuten der vroedschapsresoluties over de jaren 1570—1574, die door de vroegere bewerkers terzijde waren gelaten. Voor bijzonderheden over deze uitgaaf worde verwezen naar de inleidingen tot die gedeelten en naar de hierna volgende handschriftenbeschrijvingen.

Prof. Mr. E. M. Meyers te Leiden had de vriendelijkheid mij in 1915 een register van Goudsche privilegiën toe te zenden1). De kennismaking met dit merkwaardige handschrift deed mij besluiten om aan het Bestuur voor te stellen ook de privileges op te nemen, maar het door mij gewenschte resultaat werd niet bereikt. Van verdere pogingen om het materiaal vollediger te maken heb ik mij sindsdien onthouden.

Intusschen worde hier vriendelijk dank gebracht aan Prof. Meyers voor zijn welwillendheid, een dank, welke mede toekomt aan Dr. Mr. S. Muller Fz., die als voorzitter der Vereeniging herhaaldelijk de uitgaaf met mij besproken heeft, aan Mr. W. C. Schuylenburg, het bestuurslid, belast met het toezicht op het werk, aan Mr. A. Ie Cosquino de Bussy, den hulpvaardigen en kundigen bewerker van den Index, aan Dr. J. Huges, archivaris van Gouda, en Dr. K. Heeringa, rijksarchivaris in Zeeland, die mij hun medewerking bij het beschikbaarstellen en het heen en weer zenden der gebruikte hss. in ruime maat hebben ge-

1) Andere exemplaren berusten op het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage.

Sluiten