Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

429

goetduncken sal, mits dat deerste coemende eerst sal inschieten, opte boete van een croon ende arbitrale correctie. Ordonnerende ende gebiedende daeromme eenen yegelicken wel expresselicken hem te reguleren achtervolgende tvoorsz. articule mitsgaeders alle dandere articulen in de ordonnantie van de deurvaerte begrepen, op penen ende amenden daerinne verhaelt, soe die schout scherpe Heken daerop toesicht hebben zal.

XXIX1). Baggeren.

1. Die schout mét die van den gerechte adverteeren eenen yegelicken dat nyemandt, wye hy zy, van nu voortan hem en vervoordere binnen deser stede off buyten derzelver stede ofte binnen de jurisdictie van dien in eenighe waterschepen te baggeren met eenighe baggerschouwen, schuyten, schepen ofte anders, hoe men die nomen zoude mogen, te weeten vóór zonneopganck ende naer sonnèonderganck, by daege ofte by nachte, ende dat op de boete van thien Karolusgulden ende correctie deser stede, te weeten die boete by dage zoe voorsz. staet ende by nachte twintich Karolusgulden ende die voorn, correctie, daerinne die schout met li zyne dienaers in al gelooff zullen hebben ende insgelijcx met eenen dienaer, tenwaere die breuckege hem purgeren wilde by eede, nyet gebaggeert thebben. Hiermede d(e)rogeerende alle voorgaende keuren ende boeten beroerende tbaggeren, zoewel binnen als buyten. Actum ....

2. Item es gekeurt by den schout ende die van den gerechte, dat hem nyemandt en vervordere te baggeren in die stede graft van den een dijck totten anderen, op die boeten van drie ponden.

3. Item is oick gekeurt, dat hem nyemandt en vervordere te baggeren in de Blommendaelssche wateringe, van den dijck off totte Goutcade toe, noch in de Cromme Goude, op de boete van thien Karolusgulden; by nachte voor die sonne ofte nae op dubbelde boeten, tenware eenen yegelijck op zijn eygen landt stonde ofte op de cade, leggende voor zijn eygen.

4. Item dat nyemandt, wye hy zy, ael off palijnck zal mogen vangen binnen deeser stede met eenige vuyeken, korven ofte pooren, hoe dat genaempt mach wesen, op de boete van een croon ende die correctie van der stede. Desgelijcx in de stede

1) Zie blz. 426, noot I.

Sluiten