Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

432

die tprincipael verhopen renten als die oncosten, van welcke pandinge ende toeschattinge *) den schuldenaer een wete gedaen zal werden. Ende indyen hy binnen veerthyen daegen, nae die weet hem gedaen is, die voorsz. verschenen renten mit die oncosten betaelt, zal die pandinge ende toeschattinge *) off ende te nyet wesen. Mer waert dat hy die nyet en betaelde, aleer die pandinghe an den heer gedonghen és, zullen daer pantbryeff off ghemaect werden, zoewel van den verhopen renten als van de oncosten ende den derden penning meer, welverstaende dat men mer eens van een rente up een huys renten panden off schatten en zal, zoelange die ttyet gelost en zijn, twelck men zal mogen doen zonder gehouden te zijn die principaele renten te lossen ende daeromme, indyen yemant, up wyens huyse zulcke pantrenten staen, in gebreecke waren die renten te betaelen, zal men terstondt, nae die renten verscheenen waren, mogen procederen, omme te coemen tot betaelinge zoewel van de principael alsmede die gepande off geschatte renten, tot vercopinge van denzelven huysingen oft erven in manieren naevolgende, te weten dat men2) thuys ende er ff den burgermeesteren zal3) andingen van dach tot dack omme te vercoopen met drie claegen ende zullen die burgermeesteren teynden die drie dachten gehouden wesen te procederen tot vercopinge van dezelve huysingen ofte erven mits doende tselve te coop bieden by een van der stede boden met die roede in die parochiekercke twee Sondagen achtereenvolgende ende een chckgeslach, ten waere die schuldenaer zijn crediteur vernouchde voor de vercopinge.

Gecorrigeert by de schoudt, wethouders ende eenighe notabelen van de vroetschap upten XX<m Februarii anno X VCLX V stilo communi.

XXXIII4). Hoe men panden zal van schulden, dat van

geen renten en zijn an onroerende goeden.

Item zoe wie pant aen eenighe onroerende goederen om eenige schulden, spruytende uut custingbrieven, geen renten zijnde, zoe

1) ende toeschattinge doorgehaald.

2) men zal—dat men vervangen door: den debiteur gehouden zal wezen te doen binnen tsjaers ende by gebreecke van dyen zal den crediteur gehouden wesen te verzoucken aen de wethouders executie binnen den tijt van drye maenden off die J>andtbrieff zoude doot ende te niet wesen. Ende men zal.

3) zal doorgehaald.

4) Deze keur is doorgehaald.

Sluiten