Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

452

in geender manieren en sal moegen baggeren maer wel in die Goude binnen de stadt tot die sluys toe l) dan een yegelic voor zijïi eyghen, mits die schouwen, schuyten ende schepen wel vast te2) maren voor ende achter aen twee touwen >endê steeckende een siock in de gracht een roede van de walle ofte kaede ende vorder <nyet ende mit den rugghe staende naa de kade toe, zonder vooruut oft achteruut de voirsz. schouwen ende schepen te mogen baggeren ende anders nyet. Maer in die andere waterschappen binnen deser stede en zal men nyet anders moghen baggeren dan als voirsz. is met een stock nyet langer wesende dan Vlll voeten. Ende zoe wie bevonden wordt by dage anders gebaggert ofte doen baggeren te hebben by dage, die sal verbeuren telcke reyse drye3) Carolusguldens ende voor die sonne tsmorghens ofte tsavons naer de sonne elcke reyse opte boete van XII Carolusguldens. Voorts is noch gestatueert ende geordonneerd dat tot wat plaetsen, egeen uutgesondert, den officier eenige baggert ofte baggertkoopen bevint, dat men die zal moegen bekeuren volgende de voorsz. keuren ofte ten waere, dat de. breuckige wiste te proberen voor wyens eygen hy de baggert gehaelt ende consent daertoe gehaelt heeft, volgende de voorsz. keure. Ende zooverre hy dat nyet en weet te proberen, dat hy in dyen gevalle incurreren zal de voorsz. boeten. Desgelijcx en zal nyemandt moghen zeylen in de Cromme Gouwe van de Hant tot op de stede, op de boete van een croon. Ende in alle dese voorsz. keuren zal een yegelic van de ingelanden voirsz. mogen bekeuren, zoowel een sheeren dienre als dvoirsz. ingelanden, op de helft van de boete, ende zullen ooc hierinne gelooff hebben, ten waire die breuckige hem wilde zuyveren by zynen solempnelicken eede, die keure nyet gecontravenieert te hebbene.

Offgelesen den XXIII Martii anno 1566 stilo communi. Offgelesen den xen Maert 1567. Den ** Februarii 1570 stilo communi. Gepubliceert den len April 1581.

III 4). DE NOTARISSEN AENGAENDE.

Alzoe tot kennisse van mijn heeren van den gerechte geeomen is, dat eenige notarissen, nyet genomineert endegeeligeert zijnde

1) Hierachter staat, doorgehaald: tal moghen baggheren.

2) te doorgehaald.

3) drye vervangen door: zes.

4) In margine staat: Nopende eenige notartjssen, en: Neeringtn etc.

Sluiten