Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

475

Heemse (dat. van Hemis, Heems, S. Radbodus). De verhouding dezer parochie tot de volgende, den Hardenberch, is duister. Heemse omvatte de marken Diflfele i), Rheeze2) en Heemse en Collendoorn, hetgeen tot het begin der 19e eeuw onveranderd het geval is gebleven *). Desniettemin werden diezelfde marken in de 15e eeuw alle herhaaldelijk ook vermeld als liggende in het kerspel van Nienstede of den Hardenberch: Heemse in 1403-5) en 14956), Collendoorn in 1420 7), Diffele in 1457 8) en 1493 »), Pedze (lees Redze, d.i. Rheeze) in 1496 ">), terwijl omgekeerd de later Nienstedesche marken soms onder Heemse worden geplaatst: Holthoene en Wesinge in 1496U), Brucht in 1522 12) enz. Dit alles wijst erop, dat destijds Heemse, Nienstede en die Hardenberch verschillende namen waren derzelfde parochie, welke dan ook in 1326 het kerspel te Nienstede ende te Hemis wordt genoemd 18). Daar nu Hemis ongetwijfeld de oudste naam der parochie was en Nienstede reeds in 1240 als zoodanig vermeld wordt"), is de aannemelijkste verklaring deze, dat de parochiekerk van Hemis vóór 1240 vervangen werd door een andere te Nienstede met behoud van den ouden naam der parochie V% Intusschen staat het vast, dat reeds vóór de hervorming Heemse en die Hardenberch twee afzonderlijke parochies vormden, waaruit volgt, dat in de 15e of 16e eeuw gene weder van deze is afgescheiden16). Sedert waren de grenzen van Heemse: de Vecht, de tegenwoordige burgerlijke grens tusschen Ambt-Hardenberg en Ambt-Ommen benoorden

0 OveK Tijdr. Reg. I 57, IV 35 enz.

2) Ib. IV 7, 35 enz.

3) Ib. IV 40 enz.

4) Tegenw. St. v. Over. IV 108 sqq.

5) Over. Tijdr. Reg. II ui.

6) Ib. IV 638.

7) Ib. II 251.

8) Ib. IV 36.

9) Ib. IV 599.

10) Ib. V 4.

11) Ib. V 9.

12) Ib. V 488.

13) Ib. I 42.

14) Racer II 80, VII 147.

.15) Hoewel juist in dat stuk de parochie de Hemis et Nycnsteden wordt genoemd. 16) Deel I 328. Een volkomen analoge ontwikkeling hebben o.a. Valkenburch en Catwijc, Dorenspijc en die Elborch, enz. doorloopen.

Sluiten