is toegevoegd aan uw favorieten.

Henry Hudson's reize onder Nederlandsche vlag van Amsterdam naar Nova Zembla, Amerika en terug naar Dartmouth in Engeland 1609

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XLII

over is onderhandeld eer het tot stand kwam weten wij niet, werd den 2 3Sten Mei 1609 verleend1).

Men moet onderstellen dat Hudson van den staat waarin de Virginia Companies zich bevonden uitstekend op de hoogte is geweest en ook, toen hij Engeland verliet, zeer goed geweten heeft dat een nieuw charter stond te worden uitgelokt. Want hij beschikte over zéér belangrijke ■stukken, over „brieven ende Caerten, die een Capiteyn Smith *) hem wt Virginia gesonden „hadde, daermede hy aenwees een Zee om te varen hun zuytse Colonie aen „de Noortsyde, ende van daer te gaen in een westerlijcke Zee". Het is de goed-ingelichte en te Londen wonende Van Meteren, die het ons heeft medegedeeld*). Hudson's belangstelling voor de zaken van Virginia was gaande gemaakt; zou hij dan de gelegenheid hebben verzuimd te Londen de kennis aan te vullen die uit het land zelf tot hem was komen overwaaien ? Neen, voorzeker.

Maar welke voorstelling maakte men zich dan van dat gebied ten Noorden van Virginia dat daar lag tusschen de parallellen van 380 en 4i°N.Br.? Om die vraag te beantwoorden moet men zich verdiepen in de geschiedenis der ontdekking van de Oostkust van Noord-Amerika, waartoe de fraaie studies van Dr. F. C. Wieder in het meermalen genoemde werk van John Phelps Stokes in staat stellen.4)

Zich latende leiden door scherpzinnige kritiek, toegepast op een met geoefenden speurzin bijeengegaard kostbaar materiaal, trekt Dr. Wieder eenige besluiten welke in hoofdzaak daarop neerkomen dat de kusten van Noord-Amerika (globaal gesproken) tusschen 370 (of 380) en 410 N.Br., in de jaren welke ons bezig houden, zeer onvoldoende (of in 't geheel niet) op de kaarten stonden. Men kan dit wellicht nog wat preciseeren door te zeggen dat die kusten wel in kaart gebracht waren, maar dat het bestaande kaartbeeld bij de overlevering had geleden en steeds minder vertrouwen genoot Grootendeels waren die kusten reeds bevaren, ja beschreven en in oude tijden gekarteerd, maar, ofschoon de herinnering aan de ontdekkers voort-

1) Afgedrukt bij Poore, DL II.

2) Een der groote figuren uit de vroege geschiedenis van Virginia.

3) Van Meteren, ed. 1611.

4) Wat het essentieele betreft ook te vinden in Tijdschrift Aardrijkskundig Genootschap 2de Serie, Dl. XXXV (1918), p. 235. „Onderzoek naar de oudste kaarten van de omgeving van New York".