is toegevoegd aan uw favorieten.

Dirck Gerritsz Pomp alias Dirck Gerritsz China

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

65

De schipper was op de reede van Quintero gestorven. Pieter noemt dezen 's Kapiteins broeder, en zegt dat hij eveneens Dirck Gerritsz Pomp heet, omdat zijn vader pompemaker was. x)De eenige stuurman aan boord was, zooals uit andere bron blijkt, Cornelis Lambertsz Matelief; hier werd hij Cornelio Matali genoemd. Hij was geboren te Rotterdam, waar Jan hem met vrouw en kinderen gekend had.

De opgaven omtrent de sterkte der bemanning op de verschillende schepen loopen weinig uiteen. De putgers onthielden^zich van Hét noemen van cijfers; de overigen stelden achtereenvolgens een totaal van 474,491, 492 en 486 man; dat van Dirck Gerritsz was 426, terwijl het „Wijdtloopig Verhael* bij het vertrek geeft 491 man1, waarbij de later te vermelden 3 komen, overgenomen van een door de Engelschen opgebracht schip. Er waren geen beroepssoldaten aangeworven; allen moesten de van hen gevorderde diensten verrichten, zoowel de algemeene scheepswerkzaamheden als die aan de zeilen en het roer; maar evenzeer gereed zijn, om als soldaat te Vechten als de nood aan den man kwam. Daartoe had ieder een musket en een haakbus tot zijn beschikking. 2)

Jan en Pieter beweerden, dat de voorschriften van den roomsch katholieken godsdienst aan boord werden nageleefd. Onder de reeders waren er trouwens ook, die niet als gevolg van religieuse, maar van zuiver praktische overwegingen Antwerpen hadden verlaten. Op de vraag, welken heilige het Vice-Admiraalschlp tot schutspatroon had (que santo por abogado), was door Jan geantwoord, dat hij dat niet wist, maar dat zijn schip en de andere ieder hun heilige hadden, die voor hun beschermer gehouden werd; en dat op de schepen iederen dag twee malen, 's morgens en 's middags, de vier gebeden der Kerk werden gedaan, waartoe zij werden geroepen door bepaalde slagen tegen de mast, omdat zij geen klok hadden. Pieter verklaarde, dat de schepen geen heilige hadden, maar bevestigde, dat vóór het middageten gebeden werd het Onze Vader, het Wees ge-

1) Er staat: ermano suyo, que se llama asi mesmo Rodrigo Rodrigo (wel een schrijffout voor Rodrigo Giraldo) Pomp, que quiere decir botiba, porque su padre las kacia. Hier wordt voor het eerst de toenaam Pomp genoemd. Jan noemde de broeders Diego Girardo.

a) Jacob zegt: „un mosquete e un arcabuz para cada persona de los que no tienen oficio ni otra ocupacion en la nao". Jacob Dircksz: „para cada una de las personas que vienen, en las dichas naos fuera de los capitanes, pajes e grumetes traen prestos un mosquete e un arcabuz para cada unó sin otrosmunchos que traen enpacados para vender." Adriaen zegt daarvan' niets te weten, omdat hij alleen kwam, om als timmerman dienst te doen; hij wist niet de hoeveelheid kruit en evenmin het aantal kogels „ni que mosquetes ni arcabuses vienen alistados para la gente porque el no entro a seruir de mas de carpintero."

5