is toegevoegd aan je favorieten.

Reizen van Jan Huyghen van Linschoten naar het Noorden (1594-1595)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i8g

open moet T) wesen, door welcke t' meestendeel van t' ijs, (dat wy An. 1595. soo vol en dicht by westen Vaygats, int eerste aencomen vonden lig- Septemb' ghen) heen ghedreven moet werden, in de ander Zee, van by oosten de Straet, want scheen aldaer oneyndtlick te wesen, t' ghene datter Waerdat van daen quam, waer aen geen twijffel moet zijn, dewijle dat alle t' oost-zee van 'js, dat eens van uyt het oosten nae het westen, door de Straet ghe- y^f*^ Jaecht wordt, wy noyt bevonden hebben weer in te comen, uytghe- comt. sondert t' ghene dat met de mael-stroomen voor aen de mondt lach en henghelde 2), gelijck ons oock van de Ruschen t' Jarent, ende nu geamrmeert werde, dat het hen altoos naet noorden opset, sonder weer af te comen, ende dat het in de Zee van de oost-zijde, soo vol en dicht over en weer drijft, is vastelick en voor waerachtich te vermoeden, veroorsaeckt te zijn, om dieswille dat hem t' lant van NovaZembla (ghelijck als het Willem Barentsz. t' voorleden Jaer bevonden heeft) streckende is, tot teghens den Hoeck over van 't landt, daer wy 't Jaer voorleden weder afwenden, t' welcke hem n. oost uytwaerts aenstreckt. eheliick het oock van de Samoyeden bevesticht werde, streckinge

: . _ , 1.1.VIJ .vant landt

'n voeghen, dat het op dese maniere een Canael maeckt, ghelijck dat van Novayan de Hoofden tusschen Enghelandt ende Vranckrijck tot HeysantZemblatoe, ofte aen d' ander zijde tot Hitlandt ende Kijn toe, hoe wel niet s°o recht streckende, maer bachtiger3), waer door t' ijs verhindert werdt, noorden ofte oostwaerder aen te drijven, ende als het dan daerenboven soo veel is, ghelijck wy 't nu bevonden hebben, soo wordt het soo veel te lichter verstopt, ende ghelijckelicken van de stroomen over en weer over ghedreven, sonder te moghen loosen: °°ck mede soo en heefter de windt ende t' water gheen macht op, (door de menichte) om te breken en te morselen, want al hoe wel dat het voor aen grooten aenstoot en af breuck heeft, ghelijck wy ghenoech ghesien hebben, niet teghenstaende, soo beschuttet voorste, dat het achter aen volghende gheen ghewelt van water of wint gheCrijghen can, want houdt de Zee gantsch in stilheyt en in dwanck, Waer door 't in sijn gheheelheyt ende cracht blijft, want de hitte der Sonnen en heeft in dese contreye (so wy ondervonden hebben), soo 4 veel crachts niet, dat het daer door int minste van verdwijnen can Worden.

^en 16. des Saterdaeghs was de wint uyt het oosten, waeyende Buyen van

*) De Karische Poort (Burrough straat) van welker bestaan men zich toch bewust kon llin en (blijkens de kaarten) bewust was. a) Blijkbaar in den zin van: her en derwaarts dreef. 3' Lees: bochtiger.