is toegevoegd aan uw favorieten.

Toortse der zee-vaert door Dierick Ruiters (1623). Samuel Brun's Schiffarten (1624)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6i

hoe meer-maels die over-handt werdt aen-ghedient: en soo het een gheheele sware sake is, werdt soo menigh-mael over-gheseght, als daer Vassalen present zijn, en elck seghter zijn ghevoelen van: den Coninck swijght al stille, acht nemende op alles wat zijn Vassalen daer van segghen: tot dat de leste Vassal, den Coninck de selve sake oVerdient, die dan terstont (naer dat hy de Vassalen, waer van in 't ghemeen altijts Onder rijn, die oock eygentlijck van de sake kennisse hebben,heeft hooren spreken) condemneert dien die schuit heeft, den anderen te voldoen: al ist schoon dat dickmael, den verweerder niet present, maer absent is, soo wert het recht even wel ghesleten, als daer maer 2. ofte 3. van de Vassalen zijn, die als ghetuyghen van de sake selfs kennisse hebben. Jck hebbe dat divefsche malen selve ghesien, ende nevens den Coninck gheseten, als hy Recht heeft ghewesen: soo dat mijns dunckens, het sonder twijffel is, ofte den goeden wert voor-ghestaen, ende de quaden ghestraft. Alle Rechten werden in 't publijcke, ghelijck als met opene vierschaer, ghesleten: ende een yeghelijck, wie daer present is, mach (soo hem van de sake yets bekent ware) vry uyt spreken: doch heel ordentlijck met alle ootmoedigheyt.

Oock wanneer een sake als voorsz. door een Vassal, den Coninck al is aen-ghedient, so mach noch ('tsy nu den eysscher, ofte verweerder, al eer den Coninck de uyt-*prake doet) noch spreken, wat hy meer te segghen heeft, op deser wijse, valt voor den Coninck op zijn elle-boghe ter aerden, segghende Donda: als dan blijft de sake by den Coninck ghelijck ghearresteert, soo keert hem, hy die den Coüinck-ghegroet heeft, tot een van des Conincx Vassalen, die daer present zijn, en gheeft te kennen, wat hy voorts heeft te segghen: zrjnder nu oock eenighe van de toe-hoorders, die kennisse hebben van de dinghen die daer moghen ghepleyt werden„staet vry, als sy den Coninck hebben ghegroet, te segghen watse daer af weten.

Daer en is niemant van alle des Conincx Vassalen, dat ghecommitteerde zijn, die altijts met den Coninck in 't recht soudesitten: maer al wat van Edel-bloet is, alsse daer present zijn, wanneer daer eenigh clachte aen den Coninck comt, trecken haer de sake aen, ende sitten neder, om *t Recht te helpen slijten: het ghebeurt dickmaeb datter twintigh by den Coninck zijn, die alle dan als ghecommitteerde, neder sitten, om mede daer In te spreken, als haer yets werdt aen-ghedient jende oock op yeder reden, die den Coninck seght, wanneer hy de uytspraeck sal doen, soo ist, dat alle de Vassalen Mo segghen: dat soo veel bediet, als goet. 't Recht datse doen, over die, die