is toegevoegd aan uw favorieten.

Toortse der zee-vaert door Dierick Ruiters (1623). Samuel Brun's Schiffarten (1624)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

63

die als een netken op 't hooft laghe. De Mannen scheeren haer oock veel met een scheer-mes, 'thayr op haer hooft, met figuren, op de een plaets cael, ende d'ander plaets laten't staen, ende schijnt ofte sy lappen op 't hooft hadden.

De jonghe aen-comelinghen,soo van 12.13. en 14. jaren, vlechten 'thayr om 'tvoorhooft natuerlijck al oft een cant van ghevrocht spelle-werck ware, ghelijck de Vrouwen hier draghen aen hare mutsen.

Al het Swert gheslachte, mitsgaders oock alle andere natiën, met dat men bezuyden den Tropicus Cancri comt, zijn gheneghen tot den Taback: voornemelijck het vrou-volck, die van dat haer, de ooghen des morghens open zijn, tot t' savonts, datse weder slape gaen, de Pijpe met den Taback, niet van de mont en hebben, doen sy yet, oock wat het sy, de Taback-pijpe, met een sacxken Taback om den hals hanghende, moet mede.

De Boomen in die heete landen, zijn ordinaris yeel grooter, hoogher, ende dicker, als hier te lande. Jck hebbe selve eenen Boom in de Serra Lioa ghemeten die 17. vamen dicke was, en 'tghewaey, dat daer op stont, meene vastelijck, dat eenschuyte van 6. lasten, 't selve niet en soude ghevoert hebben.

Van Furna de S. Anna.

De voornaemste plaetse van handelinghe, in Furna de S. Anna ('t welck is de bocht beoosten Cabo ledo de Serra Lioa) is in de Riviere ghenaemt de Gamboas 10. mylen in dese Riviere op, is een Dorp ghenaemt Cancha, al waer veel Huyden, endeOlyfants-Tanden vallen : de Portugijsen handelen daer oock Slaven, van die in d' Oorlooghe ghecreghen werden: ende den eenen Negro vercoopt den anderen. Het is een wilt, ende reboest volck, niet te betrouwen, en Oorloghen altijts teghen haer naest ghesetene.

De Coopmanschappen die in dese Furna de S. Anna begheert werden, zijn sorteringhe van cralen, Corael, Slesigher-liWaet, RootLaken, groote ende cleyne copre beckens, gebranden, ende Spaenschen wijn, ende wat sorteringhe van Neurenburgherye, als Trompen, Copre vier-slaghen, cleyne wit ende geele bellekens, copre armringhen, wit Reusel, ende groote messen.

Jn dese bocht is noch een Riviere, oost-waert vanRiodeGam-

1) Zie hiervoren noot p. 984.