Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

425

gedaen hebben om 't selve den cap". wanneer die aen boort geko- dl dachmen wesen zal, bekent te maecken. Wanneer Nacpra Theeportioen, REGISalsoo het laat in den avont begonde te worden om naer boven te rij- ^ER_ den, zijn afscheijt van ons genomen heeft ende wij zijn van daer we- tingh, der naer ons logiement gevaren. ë*ts.!-* '**5'

Ult°. D°. hebben wij voor reecqeninge van Ockoenia Theepsonghbadth d'eerste hertevellen, bestaende in 2088 stx., meest attmados, voorts weijnich bariga, groote phee en cleijne phee ontfangen. May.

(Miiióój). 7en D°. Des ochtens geheel vroegh reedt 't overhooft Pieter Kettingh ende den eersten adsistent Sr. Jacob van Wijckersloot, daernevens onsen tolck Gonsabros, naer Ockoenia Tiecrij. Bij denselven in zijn huys komende, hebben hem naer deses lantswijs gegroet ende [1344] voorgedragen, hoe het aireets dus laat in 't jaar was, ja soo naer, dat wij vertrouwden onse scheepen binnen vier a vijff en twintigh dagen met goede fortuijn hier stonden te wesen ende noch (niet) boven de vierdu ij sent hertevellen ontfangen hadden, waerover waerlijcken bekommert waren, niet anders van bedencken, of de Chineesen mosten haer persoonagie speelen met vellen in haere joncken te scheepen, 't gene seeker wel absurt, wanneer onse scheepen hier aen te landen komen, wesen sal, van geen vellen ontfangen te hebben; dat het een saecke wesen soude 't geene t'eenemael tegen 't contract, tusschen den Heer Koningh ende d'E. Compe. gemaeckt, streedt. Oock dat het buijten alle bedencken van den Edle° Heer Gouverneur Generael ende d'E. Heeren Raaden van Indiens wesen soude; mede dat men weten most het lants ende des Konincx reputatie te kort gedaen was; waerover wij zijn E. versoeckende waren, alsoo wij niet verbij konden, anders voor onse hooge overhey t on verantwoord elijck wesen soude off mosten daerover aen den Koningh (present onse persoonen) klachtigh vallen, zijn E. ons in die saeck zijne behulpsame handen bieden mocht. Waerop ons voorhiel, of wij den nieuwen Ockoenia Calahom al besocht hadden; waerop antwoorden van neen. Droegh voor, wij die des anderen daags 's oghtens eerst eens mosten gaen besoecken; wilden zijn dienaer soo op stonts aen hem stieren, om hem de weet te doen, dat doch geliefden op morgen wat langh binnen te blijven, dat de Hollanderen genegen waren hem in zijn nieuw gouvernement te komen begroeten en twijffelden niet of soude op ons versoeck d'E. Compe. de behulpsame handt bieden; mede soude hij Nacpra Theeportioen tegens morgen ontbieden om tot hem te komen, om met hem over die saack te beraatslagen. Waermede wij ons affscheijt, naer

Sluiten