Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

434

ix. dagh- met 's Comp"». sabander en tolck nevens den ondercoopman Jacob RE°,S- van Wijckersloot, de boeckhouder en opperchirurgijn van 't scheepket. l'en Westwout nevens den adsistent Albertus Bruijningh en vordere tingh, suijte te paerde gevolcht sijn. Daer komende de brieff van de Ed. Hr. ,665* Generael gelesen wesende, is, sonder veel woorden te maken op ge- [1355] staen, dat ons seer vremt voor quam, doch verstonden daernaer sijn Excellentie niet wel te pas was; liet ons aenseggen, dat sijn haestich vertreck niet qualijck souden nemen, wilde ons op de baleij laten tracteeren. Daer komende wiert datelijck na deses lants wijse heerlijckopgediestennaer een weijnich genutticht hebbende, sijn weder naer ons logiement gereden. {juni ,66S). 3oen. Ben ick, Pieter Kettingh, 's morgens heel vroegh met de mandorijns schrijver Gidion, den tolck Gonsabro mitsgaders den ondercoopman Jacob van Wijckersloot na de Koninck gereden. Hem na deses landts wyse gegroete hebbende, brachten hem de gepretendeerde gerechticheijdt van 't schip Westwout; spraken wegens de rechtmatige schuit van Intje Assam, dat haer Ede. op Batavia alle vlijt en naerstigheijt aengewent hadden om te vernemen, off onder sijn broeder Intje Assams goederen was berustende, jae selfs alle de papieren van gemelten Idop doorsien en nagesocht waren, maer niets gevonden, dat aen sijn broeder hier in Cambodia jetwes schuldich was, en dat derhalven sijn Hoogheijt versochten uijt de naem van de Hollantse Compe. de schuit van Intje Assam mochte voldaen ende betaelt werden. Waerop antwoorden, nochtans wel te weten, dat een vaertuijgh met benjuijn, gomlack, oliphandttanden etca. na Batavia aen sijn broeder Intje ») Idop hadde gesonden omme daer voor sijn reeckeninge te verhandelen, gelijck met schriftelij cke attestatie hier wilde doen blijcken, gevende ten dien eijnde last aen Nacpra Radjasath, dat die een attestatie soude vervaerdigen ende ons om aen haer Ede. nae Batavia te stieren ter handt stellen; waermede ons affscheijt namen. Lieten daer nae deses landts wyse een propere schenckagie. Sijn van daer met den anderen na de groote passer gereden, vanwaer ick naer huijs reedt en liet den ondercoopman Jacob van Wijckersloot vorder met den schrijver en tolck naer Naccidet Preteauw, des Conincx moeder, en Occunja Tiecrij rijden. Die beijde na [t356} deses lants wijse gegroet hebbende, brachten haer mede de gewoonlijcke gerechtigheden. Naccidet Preteauw vraeghde na fijnegeschiel-

1) Intchi, enlche, entjik, Maleische titel voor iets minder dan toean, heer, ongeveer meester, baas.

Sluiten