Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43»

ix. dagh- gen 't Waterhoen hier wederom uijt Japan te doen retourneren, doch regis- echter niet boven te laten komen, maer 't selve in de maent van 9.

October aenstaende daer omlaegh in de revier met eenigh bequaem tingh, vaertuijch door ons soude waergenomen werden; soo is 't nu, sulcx 1665. dat dit landt twee revieren ofte monden derselve aen de zeekandt heeft, d'een vrij van d'ander verscheelende, soo is na rijpe deliberatie goet gevonden ende geresolveert, datditscheepjen 't aenstaende mousson hier 't Japanse oft 't Noordelijckste gadt deses reviers in sal komen, om daer door ons waergenomen te werden, daer bij veranderingh van schip off overheden derselve in Japan sal opgelet dienen te werden, ten welcken eijnde is den schipper Claes Piettersz. Voocht hier copie van meede gegeven. Aldus geresolveert in 't Ne- [« derlants comptoir Cambodia ten dage en jaere voorsz.

Onder stondt: Pieter Kettingh, Claes Pietersz. Voocht, Jacob van Wijckersloot, Willem Toornvliet. (Juu ,6ós). 29en D°-Na de middagh is de schipper Claes Pietersz. Voocht en den ondercoopman Jacob van Wijckersloodt met de papieren hier vandaan na scheepsboort vertrocken. {juiitóts). 3°en D°. 'sMorgensomtrentten9uijren is boven gemelte fluijtschip 't Waterhoen, dat rede voorbij de Lause revier buijten de maalstroom ten ancker lach, 't zeijl gegaen, vorderende sijn reijse nae Japan. Den Albestierder wil het behouden stieren. Dienselffden avondt quam opgemelten Wijckersloodt weder in de logie, rapporteerende 't verhaelde.

Augustij.

[,66s). 27en. Bequamen tijdinge, dat een Portugees scheepjen, komende van Goa, hier in de revier was aengelant. Is voorder dese maendt, vermits't wassende water en men noch niet boven kanvaaren, veel min zijden (= rijden), niet (= niets) sonder (= bijzonders voor) gevallen. September.

{ióós). 3en- Is den ondercoopman Jacob van Wijckerslooth met den tolck Gonsabro na Nacpra Raadjasa gevaeren, om de beloofde attestatie wegens de schuit van Intje Assam te bevorderen, gelijck sijn Maij*. aen hem belaste, dat de attestanten bijeen brengen, een schrijftelijcke attestatie passeren en ons ter handt stellen soude; dat hij, Raadia Sath, noch andermael aennam binnen 2 dagen ten huijse van Occunia Tipsongbath te verschijnen en daer 't gemelte getuijghschrift vaerdich te sullen maken, belovende soodra bij Occunja Tipsonghbath soude sijn aengecomen, ons in de logie wilde laten waerschouwen. Waermede affscheijt van hem namen; quamen weder in 'sComp*. logie.

Sluiten