Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

oogenblikken bij, „het Hallelujah der engelen"; en zij was voor altijd den strijd te boven." l)

Met betrekking tot zijn innerlijk leven schreef Van Velzen in Januari 1833: „Vroeger reeds (vóór het aannemen van zijn beroep naar Drogeham) was ik van ganscher harte, en in allen deele vereenigd met de Belijdenisschriften der Gereformeerde kerk. Tijdens mijn verblijf aan de akademie te Leijden, en onder de wapenen, die ik, voldoende aan de roepstem des konings, tot verdediging des vaderlands tegen den opstand der zuidelijke gewesten, aangegord had, was ik met mijne eeuwige belangen werkzaam geworden. Terwijl ik met mijzelven bekend gemaakt werd, en naar verlossing uitzag, onderzocht ik Gods Woord, gelijk ik nooit te voren had gedaan. En toen mij de weg van behoud werd geopend, toen mij daarna de Zaligmaker, die mij vroeger verborgen was, met klaarheid in het hart geopenbaard werd, en ik in Hem mijne geregtigheid en sterkte vond, gevoelde ik mij ook met de belijdenisschriften der Kerk ten volle vereenigd; ik vond er mijn geloof in uitgedrukt .... Bij deze gelegenheid (het examen voor het Provinciaal kerkbestuur van Zuid Holland) werd mij door sommige leden hunne verwondering betuigd over mijne geopenbaarde gevoelens, die ik, zeide men, toch niet door het onderwijs, dat aan de akademie te Leijden gegeven werd, zou verkregen hebben. Toen ik antwoordde, dat deze gevoelens althans met de leer der kerk overeenstemden, gaf men de hoop te kennen, dat het mij zou gaan, als ik slechts eenigen tijd in de bediening geweest was,

') Avondstemmen. Opstellen van wijlen Prof. S. van Velzen, bijeenverzameld door J. W. A. Notten, blz. 141.

Sluiten