is toegevoegd aan uw favorieten.

Ernst en vrede

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88

Het Klassikaal Bestuur van Heusden geinformeerd zijnde, dat U Eerw. noch bij de laatste, noch bij de voorlaatste voorbereiding des H. Avondmaals, de van wege de Algemeene Sijnode bij hare verordering van den n July 1817 voorgeschrevene vier vragen, uwer gemeente hebt voorgesteld, en de reden daarvan door U Eerw. aan den Kerkeraad opgegeven, te gezocht beschouwende, dan dat dezelve de geringste waarde zouden hebben, nadien U Eerw. gemelde vier vragen (indien zij ook al niet op den Predikstoel mogten aanwezig zijn, hoezeer zij er vroeger aanwezig waren,) ligtelijk of van den Scriba des Rings, of van eiken uwer Ringbroederen ter afschrijving hadt kunnen erlangen:

Gelast bij deze U Eerw.: met vriendelijken en gepasten ernst, om bij de eerstkomende voorbereiding aan deze Synodale Verordening gevolg te geven, dat is om de vier bedoelde vragen uwer gemeente, als dan en bij volgende voorbereidingen, der gemeente voor te stellen; zullende de Kerkeraad uwer gemeente worden uitgenoodigd, om van de naauwkeurige nakoming hiervan aan het Klassikaal Bestuur berigt intezenden.

Gezelle Meerburg onderwierp zich. Ten genoegen van twee of drie gemeenteleden deed hij voortaan die vragen. En telkens zond de kerkeraad bericht in over de stipte nakoming van den Classicalen last.

Toen dit reeds eenige malen geschied was, verzocht Meerburg den President van den kerkeraad om aan voornoemd Bestuur te willen schrijven, dat hij beloofde de bedoelde vragen te zullen blijven voorstellen, totdat hij, bij verandering van besluit, aan het Classicaal Bestuur bericht zou geven. En hij is ze blijven afvragen, ook zelfs toen hij geen gezangen meer kon of mocht laten zingen.

Wat die Gezangenkwestie betreft, reeds bleek ons (blz. 23) dat ze al vóór de komst van Meerburg te Almkerk bestond Er was immers reeds in 1830 iemand, die onder

aanwezig is in de Bibliotheek der Theologische school te Kampen, waaruit ik ook vele andere bescheiden, die op Gezelle Meerburg betrekking hebben, in bruikleen mocht ontvangen.