is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus der Koloniale Bibliotheek van het Kon. Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned. Indië en het Indisch Genootschap

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

80

I. NEDEBLANDSCH OOST-INDIË.

211. Fokkens Jr., P. De controleur op Java en Madoera. Memorandum van ambtelijke voorschriften en bepalingen ten behoeve van de ambtenaren bij het Binnenlandsch Bestuur. 1' Afl. Agrarische aangelegenheden. 2'. — Belastingen. 3°. — Cultures. 4". — Ambtenaren en hoofden. 5». _ Diverse onderwerpen. Batavia, 1885, 86, 86, 87, 87". 5 dln. 8°.

194. Salinan Staatsblad dan Bijblad dari jang baroe kaloear teroes keblakang sampe tahon 1816. Aken goenanja anak negri dan sesamanja. Bagian 1—16. Batavia, 1885—98. 16 dln. 8°. [Maleische tekst.]

201. Istroeksi Kapala desa. [Vertaald door Eangga Adilaga]. [Batavia], (1886). 8°. [Soendaneesche tekst.]

149. [Sandick, B. A. van]. Onze belangstelling in Nederlandsch-Indië. [En:] De Ombiliën-kolenvelden op Sumatra's Westkust. (Overdruk „De Koerier"). (Deventer, 1886). kl. 8°. 2 stukjes in 1 omslag. 96. Waldemar. Open brief aan de Staten-Generaal. Leiden, (1886). 8°.

119. Dharma. Open brief aan de Staten-Generaal,... naar aanleiding van den „Open brief aan de Staten-Generaal", van Waldemar. (Aug. 1886). 's Gravenhage, 1887. 8°. 94. Meerten, H. Ch. van. Overzicht van de hervorming van het Preanger-

stelsel. Acad. Proefschr. Leiden, 1887. 8°. 35. (Bool, H. J.). Oost-Indië na den val der Compagnie. (Overdruk „De Tijdspiegel"), ('s Gravenhage, 1888). gr. 8".

158. Brooshooft, Mr. P. Memorie over den toestand in Indië, ter begeleiding van den Open Brief, op 7 Maart 1888 door 1255 ingezetenen van Ned.-Indië gezonden aan 12 Ned. Heeren. (Eerste gedeelte: De belastingen). (Semarang, 1888). 4°. [Verder niet versohenen.]

147. Coeverden, C. C. L. van. Zelfbestuur in Nejierlandsoh-Indië. Leiden, 1888. 8".

136. Eokart [= SteinmetZ, H. E.]. Indische brieven aan een Staatsraad. Met een Voorrede van Prof. P. J. Veth. Haarlem, 1888. 8°.

148. [Lion, Mr. J.]. „Koning" Otto, een Banierdrager. 's-Gravenhage, 1888.8". 155. Opmerkingen (Eenige) en beschouwingen over den toestand in

Nederl. Oost-Indië gedurende 1848—1888. Door een oud-hoofdambtenaar.

Amsterdam, (1888). 8°. 193 Soerat parintah atawa Instruktie kapada kapala-kapala distriot.

Staatsblad 1867 , N° 114 Letter O Samarang, 1888. 8°. [Maleische tekst.] 185. Sol E. P. C. Openbare geheimen. Indië's tegenwoordige toestand.

Leiden, 1888. 8°.

163. (Bool, H. J.). Koloniale hervormingen. (Overdruk „Vragen des Tijds").

(Haarlem, 1889). 8°. 228. Eekhout, B. A. Java, overbevolking en emigratie. (Overdruk „Bataviaasch Handelsblad"). 2' Druk. Batavia, 1889. 8°. 90 IndophilOB [= Kielstra, E. B.J. Indische toestanden. [Aankondiging van: Indisohe brieven aan een Staatsraad, door Eckart.]. (Overdruk „De Tijdspiegel"), ('s Gravenhage, 1889). gr. 8°. 22. Kleyn, B. H. Het gewestelijk bestuur op Java. Acad. Proefsohr. Leiden, 1889. 8".

210 Schmalhausen, H. E. B. Twee onderwerpen van actueel belang op koloniaal gebied. L Europeesch- en inlandsoh bestuur. H. Een uitstapje op belastinggebied. Soerabaia, 1889. gr. 8°.

169 Voorstel tot afschaffing der heerendiensten en tot inkrimping

der gemeentediensten in de afdeeling Djombang, benevens de daarop betrekking hebbende besluiten van den Eesident van Soerabaia. Soerabaia, 1889. gr. 8°. Met tabellen.