Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

recht verstand van den tekst onmisbaar zijn. Hoe sober ziet Pijnacker's uitgave van de Quedam narratio er uit, vergeleken met die van Matthaeus, of zijne editie van den Egmondschen Procurator, vergeleken met Kluit's editie van het Chronicon Egmondanum. En toch, hoever winnen deze werken van Pijnacker het, niet alleen in praktische bruikbaarheid, maar ook in wetenschappelijke waarde!

Van onze middeleeuwsche kronieken zijn de belangrijkste alle wel uitgegeven, maar meestal op ouderwetsche, omslachtige en slordige wijze. De opening eener serie van Scriptores rerum Neerlandicarum medii.aevi is ten onzent reeds herhaaldelijk, echter steeds nog tevergeefs, aan de orde gesteld. Misschien zal de uitgave van dit kroniekje, vooral om den inhoud, zoozeer in den smaak vallen, dat anderen er door worden opgewekt mede de hand aan den ploeg te staan. Het Bestuur van het Historisch Genootschap zou er zich zeker van harte over verblijden, als het over niet al te lange jaren zou kunnen wijzen op eene heele reeks van nauwkeurige en handige uitgaven van onze middeleeuwsche kronieken.

A. Hulshof.

Utrecht, 31 Juli 1915.

Sluiten