is toegevoegd aan je favorieten.

Thomas Woodrow Wilson

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

om dei wereld te brengen datgene, waarnaar de wereld reeds eeuwen uitziet: den Bond der Staten of der Volkeren, die een afdoend weermiddel tegen den oorlogsgruwel zal zijn. Wilson, opgetreden om fel bestreden, sociale hervormingen in eigen land tot stand te brengen; tot het presidium geroepen, wijl er een groote roep van onpartijdigheid en betrouwbaarheid van hem uitging; Wilson is door een van die zonderlinge wisselingen van het lot geroepen om de internationale staatkundige beginselen van Amerika in geheel nieuwe banen te leiden en aan Europa het ongekend schouwspel van Amerika's militair-economische oppermacht te bieden.

Als men niet aan Wilson's eerlijkheid gelooft; als men niet wil aannemen, dat zijn veertien punten van 8 Januari 1918 hem uit het hart zijn gegrepen; als men niet uit het complex zijner redevoeringen kan komen tot de overtuiging, dat in hem leeft de gedachte van den eerlijken, den oprechten Volkerenbond — dan is het onmogelijk om Wilson te rangschikken onder een andere categorie dan die van de slimste politieke sluwelingen, in hem te zien iets beters dan een politieke demagoog van den meest bedenkelijken aard. Wilson heeft tot twee malen toe den eed, dien de Amerikaansche presidenten afleggen alvorens hunne functie te aanvaarden, gezworen ; hij heeft tot twee malen toe bezworen om getrouwelijk zijn ambt te zullen waarnemen en al zijne krachten te zullen aanwenden „om te bewaren, te beschermen en te verdedigen de Grondwet der Vereenigde Staten". Men verlieze daarbij niet uit het oog, dat de Vereenigde Staten hun Grondwet opbouwden op een ideaal van vrijheid en onafhankelijkheid, los van alle de historische precedenten, die aan de vestiging van eiken Europeeschen Staat ten grondslag hebben gestrekt. De Amerikaansche constitutie negeert niet, gelijk in het Europeesche staatsrecht gebruikelijk is, de kracht der internationale afspraken en gewoonten; zij kent daaraan een verbindende kracht toe, die juist aan Amerika een plicht en een recht in internationaal opzicht tegelijk oplegt. En als bewaarder, bewaker van de Grondwet kan Wilson zich ook in dat opzicht een taak toegekend rekenen!

208