Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

heldere beelden recht op het doel afgaat. Hamilton heeft .ten opzichte van het buitenlandsch beleid der Amerikaansche Unie raadgevingen verschaft; George Washington heeft bij zijn afscheid woorden gesproken, die als een politiek testament worden beschouwd; Monroe heeft zijn leer in het licht gegeven, die de grondslag werd, waar de Amerikaansche politiek zich op vestigde. Wilson heeft nimmer met een van deze drie gebroken, althans niet openlijk, maar het was zijn taak van staatsman-denker om aan geheel nieuwe omstandigheden, waarin Amerika zich geplaatst zag, die theorieën te doen aanpassen. Want Monroe kon niet denken aan een rijd, waarin verdediging tegen overheersching van een Europeesche macht noodzakelijk zou zijn, wilde men de Amerikaansche onafhankelijkneid handhaven!

Een slim politicus, van niets verder is Wilson verwijderd dan van eene zoodanige persoonlijkheid. Alreeds daarom, wijl hij door zijn innerlijke staatkunde heeft getoond, dat hij geen eigen machtsbegeerten heeft; dat hij inderdaad zich stelt in dienst van den Staat, die hem tot President heeft verkozen. Maar ook, omdat Wilson's houding in het groote Europeesche conflict, die aanvankelijk aan aarzelend en weifelend karakter kon worden toegeschreven, ons duidelijk is geworden in geheel de lijn zijner handelingen en ons dan onweersprekelijk blijkt te zijn het optreden van een leider, niet lettend op het tijdelijk voordeel van het oogenblik, maar vragend naar het beter gefundeerd aanbreken van jarenlange toekomst en toepassing. Wilson is de eerste Amerikaansche president, die in zoodanige kwaliteit den voet zette óp Europeeschen bodem; zelfs in den modernen tijd, nu de middelen van verkeer zoodanig zijn verbeterd en vervolledigd, is voor den man in het Witte Huis te Washington de plicht gebleven om in Amerika te resideeren gedurende geheel zijn presidentschap. Zoo streng werd deze traditie door Roosevelt nagekomen, dat hij zelfs afzag van zijn oorspronkelijk voornemen om een bezoek te brengen aan boord van een in de haven van New-York liggend oorlogsschip, wijl naar de algemeen geldende volkenrechtelijke beginselen een oorlogsschip vreemd territoir is en hij dus buiten

212

Sluiten