Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vt

ook enkele andere stukken, die op deze organisatie der lakenbereiders in Holland betrekking hadden. Ik wil er echter op wijzen, dat dit meer volledige materiaal de hoofdtrekken van het beeld, dat prof. Kernkamp ons heeft gegeven, niet kan wijzigen. Vandaar dat ik mij ontslagen acht van het schrijven van een uitvoerige inleiding. In de volgende bladzijden stel ik mij voor slechts enkele onderwerpen te behandelen, waarvoor het in dezen bundel en elders gepubliceerde materiaal nieuwe gegevens heeft verschaft. In hoofdzaak betreffen ze het ontstaan en de organisatie der bijeenkomsten.

De voorbereidende maatregelen tot het houden van de vergaderingen der Hollandsche lakenbereiders zijn niet alleen eenige jaren vóór de overeenkomst van het jaar 1643 — de oprïchtingsacte zoo men wil — genomen, maar zelfs reeds vóór de uitvaardiging van bet bekende plakkaat van 17 Juli 1638 door de Staten van Holland Tot dusver is aangenomen, dat dit plakkaat de aanleiding is geweest tot de samenkomsten, dat dus het initiatief van de Staten is uitgegaan2). Uit de hierachter medegedeelde stukken blijkt, dat het de belanghebbenden zelf zijn geweest, door wie in het daaraan voorafgaande jaar pogingen om tot onderlinge samenwerking te geraken zijn in het werk gesteld. In de maand Juli van het jaar 1637 zijn de dekens en hoofdlieden van de lakenbereidersgilden van Amsterdam, Delft, Gouda, Haarlem, Leiden en Rotterdam eenige malen te Leiden en elders bijeengekomen om te beraadslagen over de mogelijkheid een zelfde gedragslijn te volgen tegenover die arbeiders, die na verbreking van hun arbeidscontract naar andere steden vertrokken om daar werk te zoeken De later

1) Vgl. n». 1.

2) O. a. door Dozy in den „Catalogus der tentoonstelling van producten der Leidsche nijverheid" (1889), bl. 34.

3) Vgl. ook de volgende aanteekening in de „Reeckeningen van de droogscheerders" van het jaar 1637, aanwezig in het Leidsche gemeente-archief: '

„Noch aen verseheyde oncóste gedaen om te verenige met de stede

Sluiten