is toegevoegd aan uw favorieten.

Werken van J. A. Alberdingk Thijm

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE HEILIGE LINIE.

99

niet onvoorwaardelijk gegeven te worden *). Aan de Noordzijde der kerkhoven is het niet goed rusten; men vindt daar weinig graven; of wel de zelfmoordenaars, de gebannenen en ongedoopten worden er bijgezet 9).

Maar ziet nu, wat Christus door zijn kruisdood heeft te weeg-gebracht. „Was de steen, dien de bouwlieden verworpen hadden, tot een hoeksteen en grondsteen geworden" — was de geneesmeester gekomen voor de kranken — kwam de Heiland om zondaars zalig te maken — stortte hij zijne gaven voor kindren, vrouwen en tollenaars, voor de kleinen en minst geachten, het mildélijkst uit — ook in de waardeering van volken en waereldstreken bracht hij eene groote verandering. De H. Hieronymus zag, gelijk we boven opmerkten, in de voorstelling van Ezechiël, waar gezegd wordt, dat de volken, die door de Noorder deur binnenkomen door de Zuider trekken, terwijl, omgekeerd, die van de Zuider deur door de Noorder uitgaan, eene figuur van den val en de veroordeeling der Joden en van hunne plaatsvervanging door de Heidenen. Het dunkt ons onmiskenbaar, dat deze beschikking Gods, bij de inrichting der nieuw gebouwde christelijke kerken op treffende wijze werd in het oog gehouden. Reeds bij de kerkwijding worden uit de hoeken der kerk twee lijnen getrokken, die een S'-Andrieskruis uitmaken, beschreven met het grieksche en latijnsche alfabet, als vertegenwoordigende de verscheidenheid der volken 3), de Joden en de Heidenen, het Oude en het Nieuwe Testament, die elkander kruisen zoo dat zij Uitkomen aan de tegenovergestelde zijde van hunnen oorsprong. De Christenen mogen met den psalmist uitroepen: „Gij onttrekt mij aan de deuren des doods, opdat ik uwen lof aan de deuren van Sions dochter zoü gaan verkondigen." In de H. Mis beteekent

t) Ongedoopte kinderen kunnen niet zonder heiligschennis in gekonsakreerde kerken worden begraven. Richandeau, „Nouveau traité des saints mystères", bl. 133. 3) Neale & Webb, t. a. p. bl. 180.

3) Durandus, I, 6; Kreuser: „Das griechische Alphabet schreibt er vom südwestlichen Winkel links nach rechts oder Nordosten, das lateinische Alphabet von südöstlichen Winkel links nach rechts, kreuzweise, wie Jakob über Ephraem und Manasse die Hande legte." „Das H. Meszopfer" (1854), bl, 106. Chr. Faber begint „van het slincker (Noord-)eynde vant Cruys int Oosten, tot het rechter (Zuid-)eynde in 't Westen; ende daer nae van het rechter eynde int Oosten, tot het slincker eynde int Westen." T. a. p. bl. 71.