is toegevoegd aan je favorieten.

Werken van J. A. Alberdingk Thijm

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN DE BEELDHOUWKUNST.

293

of speerwerpers wien het om eene vluchtige zege te doen is, de waereld ingezonden: maar Apostelen die de barre zandwoestijnen in den heeten middag en de trouwloze zee in de stikdonkere nacht te doorworstelen zouden hebben, om, uit liefde, het Evangelie allen schepselen te prediken, en uit liefde, te zwijgen te midden der tormenten. Hier is geene op verschillende Phrynees en Glycerees gestudeerde Godesse der lichamelijke schoonheid te bewonderen, wier dienst haren vurigsten aanbidders de dood doet; maar eene kuische Moeder, in tranen onder het kruis van den Godmensen haren zoon, wiens ijverige dienst het leven geeft; maar niet het leven hier op aarde — het leven Daarboven. De schoonheid der Grieksche beelden is als die van de zon, welke dag aan dag, jaar op jaar zonder versnelling, noch vertraging, doch slechts over-een-komstig de eigenaardige wetten harer natuur glanst en straalt, en waar geen vrije wil, geen vermeerdering van kracht, geen leven, geene afwisseling in herkenbaar is. De schoonheid der Christelijke beelden daarentegen is gelijk aan het vuur, dat uit de oogen straalt des bezielden redenaars. De schitterende stroom zijner improvizatie golft op den maatslag van zijn snel- en snellerkloppend hart; zijn toon stijgt en daalt; zijne woorden volgen elkaar als dichtgesloten rijen geharnaste speerknechten in den stormpas, of streven elkander na in zwierige sprongen, gelijk de kampvechter te paard zijn wederpartij trachtend te verschalken. Daar is een wil, daar is een oogenblikkelijk gevoel, daar is ingeving en teleurstelling, daar is willekeur, daar is smachtinge naar het onbereikbare, daar is LEVEN in dien spreker. Zijn glanspunt zal oneindig schooner wezen dan dat van den werktuiglijken voordrager, bij wien alle effekten berekend en geijkt en morgen geheel gelijk aan heden zijn — al is zijne rede als geheel ook minder volkomen. Als men zich met het mindere te-vrede stelt — dan is er op aarde wel eene betrekkelijke volkomenheid te leveren; maar niet wanneer men de les des Evangelies wil nakomen en trachten naar de volmaaktheid des Hemelschen Vaders.

Dat is het kenmerk der liefde, des christelijken levensadems: — dat zij altijd meer wil doen dan zij vermag; om dat haar wil een hemelsche, een onbeperkte is; omdat hare