Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

471

Amsterdam H

In 10 jaar groeiden daar beide takken van onderwijs aldus: ff

31 Dec. 1919 waren er 61.331 leerl. bij het openb. en 26.454 bij het bijz. ond. 31 Dec. 1929 waren er 64.074 leërl. $tj het openb. en 38.320 bij het bijz. ond.

Amsterdam is de eenige der 4 groote steden waar het openbaar onderwijs eind 1929 meer leerlingen telde dan eind 1919. Toch is fret verloop heel eigenaardig, want eind 1920 tot eind 1924 had het meer leerlingen dan eind 1929. II Gedurende de jaren van het Intermezzo-kabinet was het leerlingenverloop op de Amsterdamsche scholen aldus: ff

31 December 1925: 63.017 op de openb. scholen en 33.627 op de bijzondere.

1926: 63.135 „ „ „ 33.926 „

1927: 63.383 35.178 „

1928: 63.942 „ „ „ 36.9?6 „

1929: 64.074 „ „ „ 38.320 „ I

Wat blrjkt uit dit lijstje? Dat het bijzonder onderwijs tijdens het Intermezzo-Kabinet voortdurend toenam en geregeld toenam te Amsterdam. En wat het openbaar onderwijs betreft, zou men oppervlakkig geneigd zijn voor deze jaren hetzelfde te zeggen. Maar vooreerst, is de toename bij het bijzonder onderwijs veel inteSse?. Het openbaar komt in 4 jaar tijds nog geen duizend vooruit, het bijzonder dooreengenomen elk jaar met meer 'dan duizend. En ten tweede, feitelijk is het openbaar onderwijs in 1929 achteruitgegaan, want in 1929 werkte ten volle de herstelde zevenjarige leerplicht, welke uit zich reeds het openbaar onderwijs met veel meer dan met 132 leerlingen had moeten uitbreiden. Zoodat dus ook van Amsterdam moet gezegd worden dat het in 10 jaar achteruitgegaan is. Zeker is dat het geval, als men vanaf eind 1920 rekent, toen het 505 leerlingen meer had dan eind 1929, n.1. 1920: 64.579 en 1929: 64.074. if

Rotterdam H

In 10 jaar tijd nam het openbaar onderwijs met rond 5500 leerlingen" af en wón het bijzonder er rond 12.000. Ziehier: ff

Op 31 Dec. 1919 waren er 54.114 leerl. bij het openb. eri' 25.901 bij het bijz. ond. ÖjSf 31 Dec. 1929 waren er 48.635 leerl. bij het openb. en 37.80llfi} hè? bijz. ond.

De afname van het opent*: éh de groei van het bijz. ondefwifs4 tijdens het Intermezzo-Kabinet was deze: ff 31 December I9Ö: 47.907 op de openb. scholen, en 32.606 op de bijzondere. 1926: 47.922 „ „ „ 33.227 „

1927: 47.551 ^j&2 ,',

1928: 48.063 • 3*^5 „

1929: 48.635 37.804 „

16*

Sluiten