is toegevoegd aan uw favorieten.

Bepalingen en instructiën voor het bestuur van de buitendistricten van de Kaap de Goede Hoop (1805)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82

Art. 2.

Alle de overige Buiten-Districten zyn verdeeld in vyf Drostdyen, bekend onder de naamen van Stellenbosch, Zwellendam, Graaff-Reinet, Uitenhage en Tulbagh, van welke Drostdyen de limiten deels reeds door den Commissaris Generaal zyn bepaald, deels door den Gouverneur en Generaal en Chef nog staan bepaald te worden.

Art. 3.

Elke dezer Drostdyen word bestierd door een Landdrost, aan wien toegevoegd zyn, zo veele geërfde notabele Burgers en Inwoonders, onder den naam van Heemraaden, als de Gouverneur en Generaal en Chef voor de onderscheiden Districten dienstig oordeelt, welke Heemraaden met den Landdrost één Collegie formeeren, ten einde op eene behoorlyke Instructie, en geadsisteerd door eenen expressen Secretaris, over de belangens der Drostdy te raadpleegen en te besluiten.

Art. 4.

Dit Collegie is tevens bekleed met de Rechterlyke Macht, tot eene bepaalde somme, en is mede bevoegd tot het doen aanteekenen en voltrekken van Huwelyken, voor Gecommitteerdens uit deszelfs midden; — in beide gevallen, voor zo verre de limiten der Drostdy betreft.

Art. 5.

Het onderhoorig District van elke Drostdy, is verdeelt in zo veele Veld-Cornetschappen, als het belang en het gerief der Ingezetenen vorderen, welke Veld-Cornets, almede op byzondere Instructiën, binnen hunne bepaalde limiten, zeker gedeelte van publiek Bestier uitoeffenen, en de beveelen van den Landdrost, of van Landdrost en Heemraaden uitvoeren.

In het Kaapsch District ontfangen de Veld-Cornets, tot dat daarinne nader zal wezen voorzien, de noodige beveelen van den Procureur Generaal. - Onvermmdert