Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

491

overstappen ende my aen een exces van esquipagie ende treyn niet vergapen, maer dienaengaende my wel connen houden binnen de limiten van het jongste reglement de anno 1667.

Ick doe UEd. dese ouverture met beschroomtheyt, soo ten regarde van de materie als van het gevolg, daertoe ick my insensiblernent engagere, ende sal, UwEdts. antwoort affwachtende, blyven" enz.

Eenig belang voor de zaak heeft verder ook nog de briei':

(Van Koenraad van Beuningen. 25 Februari 1670 >)).

Heeft in den breede met Beverningk gesproken en dezen overtuigd van het groote belang van de zending zelve, ook dat ze moet uitgevoerd worden door een ervaren en bekwaam man van gezag. „Maer dit alles heeft niet genoegh geweest, om Sijn Ed. te disponeren tot een favorabel antwoort op myne seer serieuse instantie, om de hoope, die mijn heeren de Staten van Hollant hadden gestelt op sijn yver voor 't gemeene best, niet te willen frustreren ende aen de gemeene Christenheit te willen de dienst doen, om soodanighe consilia by Spaignie te verwecken als absolutelijck nodigh sijn, om de vrede, die met sijn directie tot Aken gesloten was, tegens infractiën te versekeren. Wy hebben in 't breede gesproken over 't geen in sijn jonghste missive aen UWelEd. vervat is geweest, rakende de groote dierte tot Madrid, ende is by my alles geseit, dat ik uyt de clercqcamer gehoort ende van anderen vernomen had, om Sijn E. aen te wysen, dat er voor hem geen bedencken konde vallen van schade by de voorsz. commissie te sullen kunnen doen, maer Sijn E. wert vry wat gepreoccupeert met relatiën ende rapporten van luyden, die deselve dierte seer groot maken,

1) Uit Amsterdam.

Sluiten