Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1394

23 Augustus 1628

ons soo seer als die van Ternaten te steecken, welck voor hem ontsachlijcke macht hem dwingt (als hiervoijren verhaelt) onder onse vleugelen te schuijlen ende soo den goeden knecht spelen, gelyck in tstuck van de Labouwers gebleecken is, wel wetende, de Hollanders by eenen grooten berch die twee negrijs affscheyt, namentlyck d' een groot en d' ander cleijn syn, te vergelijcken, welcke berch de machtige verhindert d' andere t' onderdrucken, waerop hem van onsentwegen, soodanige discoursen voorvallende, gesecht wiert, dat wel behoorde sorge te dragen, desen berch van den grooten negrij niet gemijneert, maer naer syn vermogen hoe langer hoe meer gestyft werde, twelck is sorge te dragen, datter jaerlix goede pertije nagelen gepluckt werden, twelck die corroboratie van den berch is ende vorders, de mineurs vernemende, de wachters daervan te waerschouwen, wanneer hy met sijn cleijne negrij in esse blijven sall en anders ofte van dien berch verplettert off door de groote negrij vernielt werden, waerop groote beloften volenden van t' naeste mousson veel nagelen te sullen leveren ende den prins van Hollant totten wtersten toe getrouw te sullen blijven, waervan den tyt d' effecten sal openbaren, ommers ist soo, dat ons de vreese, die hij voor des Tarnataens heerschappiesucht is hebbende, grootelix in tstuck van de Labouwers gevordert heeft ende apparentL hem dwingen sal (tensy hy daerom door eenige middelen, daer wy voor alsnoch geene voorhanden sien, ontlast werde) syn woort te houden.

Den coopman Vollenhove 20) bevonden sich soo taliter qualiter in syn administratie gehouden te hebben, niet dat eenige fraude conden bevinden, maer door al te groote onnachsaem- ende slofficheijt veel dingen in oordeel geraeckt waeren ende hebben hem volgens ordre, van d' Heer Gouvernr. Lefebvre op syner Ed. vertreck gelaten, alsmede vermits t' verhaelde gelicht ende een Anthonio vanden Eeden 21), gewesene ondercoopman op Gnofficqia (van wien den oppercoopman Sr. de Meyer goede getuygenisse gaff), in syn plaetse gesurrogeert, mits dat sich voor den tijt van drye jaeren voor coopman onder een redeL tractement verplicht heeft de Compe. drye jaeren te dienen.

Wy hebben gelast alle de cleden te visiteren, waeronder veel gantsch onbequaem ende door lanckduyrich leggen en geenige bevonden daer noch wat aff te verwachten is, welcke aitsamen geinventariseert ende affgesz. sijn ende daer gelaten tot U Ed. naerder ordre, waervan de

Sluiten