Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1428 10 September 1628

tinueerende overtolligen regen niet wel zoude gepast hebben, behalven dat ons van wercklieden (om t' zelve spoedigh weder in effect te bringen met de jongste gedane verlossinge) gants ontbloot vinden. Den cruijtmoolen, t' slaven-ende houthuijs hebben mede noodighe reparatie vereijscht, in voege met onse presente middelen een nieuwe wooninghe voor de slaven, een do. tot bewaringe van t' houtwerek voltrocken ende den gemelten cruijtmoolen behoor 1. doen repareren, door welcke occupatien genootsaecktt zijn geweest de wooningen in tcasteel tot naerder met een dack van atap te versien, eerstdaechs sullen met alle vermogen daeraen vallen ende t' zelve, soo haest doenlijck wert, tot soo geringe laste der Compa. als eenichsints gepractiseert mach worden, brantvrij met durabel houtwerek doen versorgen.

De presente kereke hebben mede met reparatie moeten bijstaen, sonder welcke assistentie ongetwijffelt van gelijcke terneder zoude gestort hebben ende wert niet buijten evident perijckel geoordeelt, dat men d' een off d' ander tijt eenich ongeluck daerbij subject werde, in welcken gevalle de Compa. in de costen zullen moeten vervallen een bequame huijsinghe vooreerst op te werpen om aldaer den Godtsdienst te doen exerceren, om welcke costen te eviteren nodich achten zouden, kerckelijck gebouw in calck ende steen, soo t' zelve overlange van zijne Ed. zelffs geconsipieert is, bij der handt genomen ende voltrocken worden. Ontrent drij duijsent Realen van achten vinden (soo van de supoosten als burgerye) daertoe gecontribueert, t' welck niet veel vermogen soude in stoppinghe van tvoorgenomen werck, ingevalle door de inwoonders daerbij niet geassisteert werden. Met gelegentht. zullen bij de natureelen drij capitale calckovens van dertich vadem circumf erentie doen begrijpen ende alle preparaten maecken, ten eynde in t' eerste van tdrooghe mousson daer mogen aenvallen. Belangende het houtwerek en de balcken zullen mede niet verlegen wesen, alsoo voorgenomen hebben t' zelve door d' inwoonders van d' Eylanden Oleasser te doen besorgen, invoegen naer een calculatie, ten ruijchsten getrocken, dezelve buijten merckelijcke belastinge der Compa. can voltrocken ende in effect gebracht worden, soo Zijne Ed. ons met d' eerste beseindinghe gelieve te assisteren met 6 a 8 metselaers 5 a 6 timmerlieden

Sluiten