is toegevoegd aan uw favorieten.

Overzicht van de ontwikkeling der Nederlandsche letterkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT: „REINAERT II" EN „ESOPET"

107

si enthielt wech noch wise.

dat si bevroos in den ise,

dat dede dat si te langhe sat.

si had vische ghenoech ghehat, 6355 had si mit reden willen üden. *)

diet al wil hebben, het valt bi tiden

dat hi van allen missen moet.

al te ghierich enwas nie goet:

want niemen encan den ghier2) versaden. 6360 doe icse sach so seer beladen,

doe waende ic haer helpen uter noot:

ic hief, ic ludse *) ende ic croot, 4)

om dat icse waende uut te boren. s)

mer dat was arbeit verloren: 6365 want si was mi al te swaer.

doe quam Isegrijn aldaer,

ende sach, hoe dat ic croot ende stac:

dat hi doe in dorperheide trac,

als die quade te doen pliet6) 6370 Maer, heer, ten was anders niet.

wat hi u seit, dat is gheloghen.

mer ic meen, hem schemerden doghen,

also hi ons sach van boven int dal. , hi vloecte mi seer, ende swoer bi al 6375 sinen maghen, ic soud becopen.

doe icken hoorde, ghinc ic lopen,

ende heten schelden ende dreghen.

doe ghinc hi heffen ende weghen,

ende hulp sijn wijf uten diepen. 6380 Of die dorpers lude riepen

ende jaechden, dat was hem goet:

want si verwaermden haer bloet,

si waren anders van coude vervroren.

ende wat ic na ofte voren 6385 heb gheseit, dats al claer.

3) ESOPET. ESOPET. N°. XV.

Op I boem sat tere stont

I roec'), ende hadde in sinen mont

I case. Dit sach reinaert

Ende sprac aldus ten roeke waert:

l) was zij met overleg te werk gegaan. 2) hebzucht s) van laden, opladen. *) schoof. 6) boren = beuren. 6) hetgeen hij toen verkeerd (in het slechte) opvatte, zooals de kwade pleegt te doen. ') kraai.

Ontwikkeling der Nederl. Letterkunde. 8