is toegevoegd aan je favorieten.

De archieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

298

koning Wülaem, graaf van Hoüant, geschonken, geen tienden verschuldigd te zijn van de vruchten, welke in haar hof groeien.

Ghe geven in den Haghe upten vijftienden dach in November int jaer ons Heeren dusent vierhondert ende vier.

Afschr. in Inv. no. 11, fol. II.

30. 1404 December 7.

Jan Phüps' zoon verkoopt aan Jan Jans zoon 13 hont land met een uitweg in Monsterambacht.

Int jaer ons Heeren duyzent vierhondert ende vier up onser Vrouwen avont conceptio.

Afschr. op perkament met de brieven, waarvan reg. nos. 54 en 85, door notaris Dirck Sproncx zoon met zijn handteekening (Inv. no-. 75).

31. 1406 Mei 1.

Marritgen Jacobs dochter vermaakt aan de bagijnen van tsGravenzande een jaarhjksche rente van 15 schellingen, te verdoelen 5 voor de kapel, 5 voor de formarie en 5 voor kaarsgeld, gaande uit 2 hont land in haar vaders woning.

Int jaer ons Heren M° CCCC0 ende ses op den Meyen dach.

Oorspr. (Inv. no. 61). Met geschonden zegel van heer Aernt van Diest, parochiepastoor, in groene was.

32. 1407 Juli 5.

Lijsbeth Dircs dochter yermaakt met raad van heer Arent van Dijst, parochiepastoor te sGravensande, aan de bagijnen aldaar 1 morgen land in het ambacht Monster aan den Nuwén wech, met last tot uitkeering aan ieder der 5 bedelorden van 4 schellingen 's jaars.

Int jaer ons Heeren dusent vierhondert ende zeven tipten vijf ten dach in Julio.

1) Oorspr. (Inv. no. 34). Het zegel van Aernt van Dijst verloren.

2) Afschr. in Inv. no. 11, fol. XXIV verso.

33. 1408 December 25.

Wülem van Egmonde vermaakt met raad van heer Aernt van Diest, parochiepastoor te sGravenzande, aan de bagijnen aldaar den steenen duiventil, welken hij heeft doen maken op het land, dat hij van haar gehuurd heeft binnen haar hof, en een boomgaard met al wat daarbij behoort.

Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende achte opten heylighen Kersdach.

1) Oorspr. (Inv. no. 14). Met de zegels van den oorkonder, den pastoor, Goeswijn van Tricht, kapelaan, Andries Uter Voort en Dirc Jacobs zoon, schepenen, in groene was.

2) Opgenomen in een vidimus d.d. 1436 November 29 (reg. no. "60>. ^ ^

34. 1409 Mei 13.

Heer Aernt Spiker, kanunnik van Sint Marie in den Hage, verkoopt aan Pieter Block 8% hont land in het ambacht tsGravensande in het Nyeuwelant.