is toegevoegd aan uw favorieten.

Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de Middeleeuwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Het is acht jaren geleden, dat tegelijk het eerste deel en het eerste stuk (pag. i—106) van het tweede deel van dit werk verschenen. Toen werd tevens pp een nota bekend gemaakt, dat „het 2e, laatste stuk van dit (het tweede) deel, dat de parochiën behandelt, met de kaart der kerkelijke indeeling later zal verschijnen." Ik had mij toen voorgesteld, dat de bewerking van den tekst der parochiën met het teekenen van de kaart der kerkelijke indeeling gelijken tred zou kunnen houden; doch ik heb mij daarin bedrogen. De bewerking van het voor die kaart absoluut noodzakelijke voorwerk, nl. de vervaardiging van de kaart der tegenwoordige indeetóag in kerkelijke gemeenten van de Nederlandsche Hervormde KsjK-^zie hierachter pag. nósqq.), heeft zooveel moeite en tijd gekost, dat er geen denken aan was tevens ook de kaart dér Kerkelijke indeeling in 1560 (zie pag. 120) ter hand te nemen , waarmede ik om die reden eerst kort geleden heb kunnen beginnen;. Tot mijn groote leedwezen moet ik dan ook thans wederom mededeelen, dat „de kaart der kerkelijke indeeling later zal verschijnen." Inmiddels zal tevens door den Heer C. L. de Leur een naamregister op de eerste twee deelen worden vervaardigd, waarvan het Bestuur der Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht tezamen met een zaakregister op de vijf overige deelen het achtste deel der publicatie (Bronnen voor de Geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen) denkt te maken.

Het is mij een aangename plicht namens het gemelde Bestuur dank te zeggen voor de verleende subsidies in de uitgave der kaart van de kerkelijke indeeling aan Z.Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken, het Provinciaal Utrechtsch Genootschap, de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde en de Redactie