is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der algemeene kerkgeschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ ioa. Groote bedelorden.

111

6°. De vrouwelijke tak of de tweede orde van den H. Dominicus heeft haar oorspron g in het klooster La Prouille (1206). De Heilige zelf gaf aan de zusters den regel van Augustinus, met eenige toevoegselen verrijkt. Anderen stellen de stichting in 1217, toen Dominicus op last van Honorius III de zusters van eenige huizen te Rome in het klooster San Sisto bijeengebracht, ze onder strenge tucht, clausuur en volmaakte armoede stelde. Het kleed bleef hetzelfde, als dat der zusters van

La Prouille. Deze orde, in 1218 bevestigd, had weldra talrijke kloosters, in den bloeitijd over 300. Het moederhuis in Frankrijk was La Prouille. Behoudens eenig verschil, is deze orde ingericht als de eerste, was vroeger contemplatief, maar heeft thans groote verdienste in opvoeding en onderwijs, hetgeen eenige verzachting in den regel vereischte.

70. Naast deze twee kwam weldra de derde orde van den H. Dominicus op!). Oorspronkelijk had de militia Christi niet alleen de eigen heiligmaking ten doel, maar ook de bescherming der kerkelijke goederen tegen de aanvallen der ketters. Later ontstond daaruit de orde van broeders en zusters der boete. Reeds lang te voren waren de leden zeer talrijk. Wijl echter vrij langen tijd geen vaste regel bestond, ontving de derde orde in de verschillende landen verschillende namen en vormen. Mettertijd vereenigden zich vele vrouwelijke leden tot een gemeenschappelijk leven: de reguliere derde orde, die van Munio van Zamora den regel, van Innocentius VII de goedkeuring (1405) en van Eugenius IV de bevestiging ontving (1439).

8°. De invloed der Minderbroeders en Predikheeren werkte zeer krachtig en heilzaam. Hun armoede vormde een tegenwicht tegen den rijkdom en wereldschen zin; hun woord en voorbèeld bestreed de onverschilligheid en verslapping veler geestelijken» zoowel in als buiten de kloosters; hun prediking in Europa en hun missiewerk in Azië' en Afrika bracht rijke vruchten voort. De twee orden hervormden de studiën en kweekten de beroemde leeraren der onsterfelijke scholastiek. Zooals Franciscus en Dominicus, zoo waren ook Thomas en Bonaventura vrienden. Aanleiding tot oneenigheid en wrijving gaf de vraag

*) Kleinermanns, Der dritte Orden von der Busse des H. Dominikus, Dülmen 1885.. Denifle, Arch. f. Lit. u. Kirchengesch., Tom. II, 165. Analecta Boll. 1899, p. 294 ss. Origines de 1'ordre de poenitentia.