is toegevoegd aan uw favorieten.

De H. Franciscus van Assisië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ü3

zoo hét hém véVghhd werd, niet slechts om de Heilige wondteekenen van Jezus Christus welke Sint Franciscus in zijn lichaam droeg te mogen kussen, doch ook om die te mogen aanschouwen. Wie toch die het zag moest niet weenen, doch wie werd niet evenzoo door groote vreugde bevangen; en zoo hij weende, deed hij het dan niet eer van blijdschap dan van droefheid? Wiens gemoed, al ware het nog zoo verstokt, zou niet tot tranen toe zijn bewogen? Wiens hart, al warb het van steen, zou niet tot verbrijzelens toe geprangd worden, zou niet in Liefde Gods ontvlammen, zou zich niet met de beste voornemens sterk maken? Wie is zoo verstompt, zoo ongevoelig, die om de onwederlegbare waarheid niet erkent, dat deze heilige, gelijk hij op aarde geëerd is geweest door een buitengewone gunst, evenzoo in den Hemel groot gemaakt zal zijn in de onuitsprekehjkste glorie ?

114. Lof. O, bijzondere gave en kenmerk van eene bevoorrechte liefde, wanneer de strijder wordt getooid met dezelfde wapenen der glorie, welke slechts toekomen aan den Koning van eene boven alles verheven waardigheid. O wonder, waard om eeuwig herdacht te worden, en gedenkwaardige geheimenis voor eene onafgebroken wonderbare eerbied, hetwelk dat mysterie van het verborgen geloof ons voor oogen houdt, waarin het bloed van het Onbevlekte Lam, overvloedig stroomende uit vijf openingen, de zonden der wereld afwascht. O verheven schoonheid van het Levendmakende Kruis dat aan de dooden het leven schenkt; wiens last zoo zachtelijk drukt, zoo zoetelijk kwe,tst, dat het gestorven vleesch er in leeft en de zwakke geest sterk wordt gesmaakt. Deze mensch welke Gij zoo roemrijk hebt getooid, heeft U zoozeer bemind. Zegen en glorie aan den alleen wijzen God, Die de teekenen vernieuwt en de wonderbare dingen omzet, opdat de gemoederen der zwakken troost erlangen en hunne harten door het wonderwerk van hetgeen zij aanschouwen khnnen1 worden