is toegevoegd aan uw favorieten.

De H. Franciscus van Assisië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n4

opgevoerd tof de liefde voor het Onzienlijke. O wondere en liefderijke beschikking Gods,, welke, opdat er geenerlei verdenking zou kunnen ontstaan over de nieuwheid van zulk een Mirakel, eerst barmhartiglijk' hebt getoond in Hem, Die uit de Hemelen was hetgeen later wonderbaar zou geschieden in hem, die op de aarde verwijlde! Voorzeker heeft de Ware Vader der Barmhartigheden willen doen zien, welk loon hij waardig is, welke getracht heeft Hem nit geheel zijn hart te beminnen; deze toch zal worden opgenomen in de verhevene rij der hooge hemelsche geesten welke om Hem zijn.

De beteekenis der vleugeten. Wat wij, zoo wij evenals de Serafijnen twee vleugelen over ons hoofd uitstrekken en, naar het Voorbeeld van den Gelukzaligen Franciscus,, bij' elk werk de juiste meening hebben en dat goed verrichten, zeer zeker kunnen bereiken, is, dat al ons wer&l op God worde gericht en wij er in elk opzicht onverpoosd naar streven aan Hem welgevallig te zijn. Deze twee vleugelen moeten noodwendig over het hoofd worden samengevouwen om het te omsluieren wijl'daarentegen de juiste arbeid zonder de rechte meening in geenen deele door den Vader des Lichts wordt aanvaard, daar Hij-zelve toch zegtti Zoo uw oog eenvoudig is geweest, zal geheel uw lichaam schitterend wezen; zoo echter uw oog slecht zal geweest zijn, geheel uw lichaam zal verduisterd wezen. Dat oog is niet eenvoudig, hetwelk, de kennis der waarheid misf sende niet ziet wat gezien moet worden, of dat, wijl het de recht meening niet heeft, schouwt hetgeen niet geschouwd moet worden. In het eerste geval is het niet argeloos doch verblind, in het tweede geval oordeelt de rede zelve klaarblijkelijk dat dit slecht is. De vederen van deze vleugels zijn de liefde jegens den Vader, Die uit barmhartigheid redt, en de vrees voor den Heer die schrikkelijk oordeelt en die de gemoederen der uitverkorenen door het onderdrukken der slechte driften en het ordenen der reine aandoeningen aan het aardscftft moet onthechten. «Met twee vleugels ook' moet worde*