Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï822

van kustgedeelten van „Celebes", „Ouby", „Gape" „Bangay" enz. Het handschrift op het eerstgenoemde gedeelte is van een onbekende, die op de beide andere gedeelten hoogstwaarschijnlijk van Jan van der Wall ]). Op het laatstgenoemde gedeelte ziet men bij de kust van Celebes staan „3° Swantis Ankerplaats" en ten Z.O. van den „Zhoec" van „Gape" de „Swaenties Eylanden". Daar Jan van der Wall, schipper van de „Vliegende Swaen" in de 2de helft van 1677 (16 Aug.-24 Nov.) met Gouverneur R. Padbrügge op expeditie2) was naar de N.kust van Celebes, „Gorontale, Manado, Siau en Sangij", met ,,'t fluytje de vliegende Swaan", moeten deze kaarten van het voorjaar van 1677 of eerder zijn, daar van der Wall eind 1677 naar Batavia voer, waar hij 15 April 1678 aankwam, in welk jaar de „Vliegende Swaen" te Batavia werd afgelegd (loc. cit., T. K. N. A. G., 1917, b.864 en 866).

Nog valt van deze kaarten op te merken, dat de kaarten rechts en links boven merkwaardigerwijze niet met elkaar overeenstemmen. De eilanden „Ouby" en „Gape" van het rechter gedeelte zijn de beide helften van het als zoodanig nog niet herkende eiland Peleng, welks naam als „T'Eylant Pelin", zooals gezegd, op de kaart links boven voorkomt.

De kaart, blijkbaar gedurende evengenoemde expeditie gemaakt, is ook aanwezig in het Alg. Rijksarchief te 's Gravenhage. Dit is:

1677. Jan van der Wall. N° 462 Inv. Leupe, b.76.

Kaart3) van „D'eijlanden tüsschen Mindanao ende Celebes". Deze kaart omvat de N.kust van Celebes vande „bocht van Bwool", dadelijk ten O. waarvan men bij twee opvolgende kapen de namen ziet van de „Pad-brüggens.h." (=haec = hoek = kaap) en de „Van der Wals. h.", tot het „Vegels Eylandt" even ten Z. van het eiland „Lembe" ten O. der N. punt van Celebes, een stuk kust van „Batachina" (= Halmahera), de „Sangi"- en „Talaut"-eilanden en de Z.kust van „Mindanao".

Bij twee kleine eilandjes aan de N.kust van Celebes staat „Vlissinge" en „Middelburg"; weer oostelijker ziet men „Swans haec" (welke

1) Zie ook T. K. N. A. G., 1917, mijn artikel „Bijdragen tot de' historische cartographie van den Ned. Ind. Archipel", b.869—870.

2) Brieven en Papieren uijt de réSpective gewesten van Indien tot Batavia ingecomen, enz., Sesde Boeck, 1679, Kol. Arch. 1227, fol. 139—140.

3) 8°5o'—o°N.Br. Schaal: ± 1 : 1.850.000. Groot 52 X 74 c.M.

Sluiten