is toegevoegd aan je favorieten.

Catalogus der bibliotheek van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels te Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VU. 2. C. INDICES LIBRORUM PROHIBITORUM.

779

Te Loeven geprint bij Servaes van Sassen, gheswooren bóeckprinter. Int jaer ons Heeren 1550. Met gratie ende Previlegie. 24 blz. A—CIII. (C4).4°.

Catalogen, Die. — Alsvoren. [Houtsnede: Het Keiz. wapen, klein in langwerpige rand]. Te Loeven geprint bij Servaes van Sassen gesworen bóeckprinter. Int jaer ons Heeren 1550. Doer bevel der K. M. 24 blz. A—AIII. (C. 4). 4°.

Ordonnantie ende edict des Keysers Kaerle die V, vernieuwt in Augspurgh, in Sept. 1550. Om textirperen die secten ende omte conserveren bnse oude oprechte gheloeve ende kerstehjcke religie. [Houtsnede: Het Keiz. wapen, met devies: Plus Oultre]. Geprint tê Loeven bij Servaes Sassenus ghesworen printer. Met Gracie ende privilegie der K. M. 24 blz. A.—CIII. (C4). 4°. — Achteraan: Die catalogen oft inventarisen vanden quaden verboden boucken; ende van andere goede, die men den jongë scholieren leeren mach na advijs der Universiteyt van Loeven, met een edict oft mandement der K. M. [zelfde houtsnede]. Te Loeven geprint bij Servaes van Sassen gesworen bóeckprinter. Int jaer ons Heeren 1550. Doer bevel der K. M. 24 blz. Z-CIII. (C4). 4°.

Alsvoren. — Achterin: Catalogen alsvoren. [Houtsnede: Het Keiz. wapen in schild]. Te Loeven geprint bij Servaes van Sassen gesworen bóeckprinter. Int jaer ons Heeren 1550. Doer bevel der K. M. 24 blz. A—CIII. (C4). 4°.

Catalogus hbrorum reprobatorum ex judicio academiae Lovaniensis cum edicto Caesareae Majestatis evulgatus. Extravagans sanctissimi domini nostri, D. Julij papae tertij contra tenentes seu legë tes libros probibitos vel reprobatos. Alius catalogus hbrorum auctoritate ülustrissimi ac reverendissimi domini D. Ferdinandi de Valdes archiepiscopi Hispalen, Inquisitoris generahs: & dorninorum de cösilio sanctae generalis inquisitionisiam pridem reprobatorü, cum edicto dominorum inquisitorü apostolicorü in civitate Toletan, residëtiü quorü censura nönulli ahj libri nouissime reprobati: prioribus adiunguntur. Toleti. Ex officina Joa. de Aiala. Anno. D. 1551. Con prohibicion delos dichos senoresinquisidores de Toledo que ningfi impressor ni librero ni otra persona alguna im prima ni venda el dicho catalogo de libros prohibidos y reproba dos ensu districto y jurisdicion sin su licencia y mandado so pena de excomuniö mayor latae sentêtiae y de cincuenta mil marauedis. Hs. 32 blz. 4°.

Facsimile-uitgave, in 100 ex. gedrukt voor A. M. Huntington door de De Vinne Press van een der uitgaven der eerste Valdes-index.

De Leuvensche index van 1550 werd door Karei V aan den general inquisiteur Fernandes Valdes gezonden met bevel hiervan een Spaansche uitgave te bezorgen. Hiervan bestaan drukken verschenen te Valladolid, Valencia, en Toledo. (zie Reusch I, pag. 132 & volg.).