is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van Nederlandsch-Indische rechtspraak en rechtsliteratuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Averij.

3. In de stelling, dat Sabang de naaste haven was welke het schip kon bereiken zonder zich bloot te stellen aan gevaar van aangehouden of opgebracht te worden, ligt opgesloten, dat ook de lading in het schip aanwezlg hetzelfde lot zou ondergaan, in welk geval deze, bestaande uit aan bederf onderhevige melkwaar, gevaar liep geheel waardeloos te worden Bovendien brengt het gevaar dat het schip zou worden in den grond geboord tevens gevaar van verqietiging der geheele lading mede Het binnenloopen in de haven van Sabang geschiedde dus ter vermijding van een gemeenschappelijk gevaar voor schip en lading, zoodat zich hier het geval van de artt. 10 en u der York-Antwerp rules voordoet, en de kosten van binnenloopen etc. als averygrosse zijn te beschouwen

Bankbreuk. De bep.n omtrent eenvoudige en bedriegelijke bankbreuk zijn thans opgenomen in artt. 396 en 397 nieuwe Strwb. In S '17 n° 129 vindt men bep.n omtrent boekhouding van den chineeschen koopman.

1. Bij eene vervolging ex art. 318 ten 3°, Sw. I. kunnen voor de vaststelling der baten en lasten des boedels beklaagde's boeken als bewijsmiddel dienen, ook als wordt aan beklaagde mede ten laste gelegd dat hij zijne boeken niet richtig gehouden heeft in zooverre hij zijne contante verkoopen niet gespecificeerd doch bij betaalposten geboekt heeft.

RvJ. Semarang 22 April 1909. W. 2391.

2. Voor het misdrijf van eenvoudige bankbreuk, strafbaar gesteld in art 31 Sten 30 Sw. I., is niet noodig en behoeft niet te worden ten laste gelegd dat daardoor nadeel aan crediteuren is toegebracht en ook niet dat de beklaagde wist, dat de baten van zijn boedel beneden de 50 % van het bedrag zijner schulden waren.

RvJ. Semarang 22 April 1909. W. 2391.

3. In rechte kan niet als juist en vaststaande worden aangenomen, dat de baten des boedels van een gefailleerden koopman beneden de vijftig ten honderd van het bedrag zijner schulden waren, indien daarbij een post m rekening is gebracht, waarvan de hoegrootheid slechts op een geheel willekeurige taxatie (hier: van meubilair) berustte.

HGHof 24 November 1909. T. 93, blz. 479. W. 2411.

4. Waar juist koopmansboeken de voornaamste bron zijn, waaruit de ware staat van den boedel eens koopmans is op te maken, levert het ten deele met behoorlijk aanhouden der boeken door een Chinees, het misdrijf op van artikel 324, 2° Swb. I.

RvJ. Semarang 2 Mei 1913. T. 100, blz. 502.