is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van Nederlandsch-Indische rechtspraak en rechtsliteratuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verandering, vermeerdering

of wijziging van den eisch.

Betaling: datum 4,12.

Eigendomsactie: opgave omtrent herkomst v. het eigendomsrecht 10.

Huur: 15, verlenging 2.

Koop a contant of op crediet 1, specificatie koopsom 7.

Proceskosten: verminderen tot op — 14.

Verandering: grondslag v. den eisch 5, 11, herstel vergissing 6, in appel 9, onderwerp v. den eisch 3, rechtsgrond aanvulling v. 13, id. wijziging 8.

Vermeerdering toegelaten 16.

Verbintenis uit overeenkomst.

(Zift Deelbare en ondeelbare verbintenissen. Ingebrekestelling, Overeenkomst, Te niet gaan van verbintenissen).

Afbetalingscontract, (zie: „huur en verhuur" 13).

Betaling: aan ondergeschikte (zie: „vendukantoor" 4).

Geoorloofde oorzaak 6.

Ontbinding: gedeeltelijke 3, ontbindende voorwaarden, zie „openbare orde" 1, schadevergoeding 3, 5, tijdsbepaling 1, zonder rechterlijke tusschenkomst (zie: in gebreke stelling 6).

Strafbeding: nakoming of boete 2, uitlegging 4.

Verbruikleen. Interessen 4.

Onvoldaan schuldbewijs 2. Tijdsbepaling 1,3.

Verdediging in strafzaken.

Toevoeging verdediger: bij overtreding 1.

Verduistering. Ambtenaar. Begrip 5. Desahoofd: landr en tegelden 1. Eigen goed 2. Huurkoop 6.

Ontvanger der in- en uitvoerrechten

3-

Voortgezette handeling 4. Vergelijk (Akte van). Dwaling 1.

Tijdstip: poging tot 1. Verhoor op vraagpunten. Bekendheid in qualiteit 8.

Bekentenis 10.

Bestuurders: president der Weeskamer 6, vennootschap onder firma, waarvan een vreemdeling firmant is 4.

Bewijskracht 9.

Procedure: in het geding brengen ' der vraagpunten 2, ontvankelijkheid van het verzoek 8, oproeping 12, partijen : niet verschijning 2,11, stilzitten 1.

Toelaatbaarheid: bij faillissement (zie aldaar 70), vóór het antwoord 7, vóór uitspraak omt ent exceptie van nietigheid 3, 5, bij niet ontvankelijkheid der vordering 13.

Verjaring in burgerlijke zaken.

Acquisitieve: onroerend goed ingeschreven ten name van een ander 3.

Afstand 6, 8.

Exceptie: niet voorbrengen bij uitdrukkelijke conclusie 2, niet bij pleidooi 1.

Extinctieve: aanvang 4, stuiting bij rentebetaling 7.

Overschrijvingsrecht (zie: aldaar 4).

Rekening en verantwoording (zie: aldaar 9).

Wijziging in het recht gedurende den verjaringstermijn 5.

Verjaring in strafzaken.

— van zegelovertredingen 1. Verkrachting.

Geweld: beteekenis 1.

Verlof tot het instellen van burgerlijke rechtsvorderingen tegen inlandsche hoofden.

Nabestaanden 1. Vermoedens.

Zie Gewijsde in burgerlijke zaken.

Be wijskracht :ci viel vonnis 1,4, strafvonnis I R. 3.

Lastgeving 2.

Teniet gaan van een schuld boven f 300 5-

Vernieling en beschadiging.

Opzet 1. Verpondingsbelasting.

Executie (zie „executie in burg. zaken 7).

Medeëigenaren: aansprakelijkheid