is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek tot de staatkundige geschiedenis van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

té, joyeuse et de grande entreprise",had ze zich gepaard gevonden aan een heef, lastig voor haar, maar overigens „homme de povre complection" en die haar belangen verwaarloosde. In '20 had ze hem verlaten. Een tijd lang verwachtte zij nog steun van de oppositie, die zich ook in Brabant tegenover den stumperigen hertog plaatste. Doch het bleek, dat deze haar niet helpen kon en daarop wendde zij het hertogdom voorgoed den rug toe. In Henegouwen was men haar welgezind, maar toen .zij daar in '21 ten slotte verklaarde haar huwelijk met Jan van Brabant als onwettig te beschouwen, ontstelden de staten van dit gewest. Daarmee toch ontkende zij zijn rechten op Henegouwen en een oorlog met Brabant stond te vreezen. Die strijd evenwel werd haar getrouwen daar bespaard; in stilte ontweek zij naar Engeland, waar zij gastvrijheid gevraagd had bij koning Hendrik V.

Er ontstond een wonderlijke staatkundige verwikkehngl Jan zonder Vrees was nl. in '19 bij een mondgesprek met den dauphin vermoord en zijn zoon Phihps (de Goede) had zich, daarop verbonden met den gevaarlijksten tegenstander van het huis der Valois; in '20 had hij Hendrik V als koning v. Frankrijk erkend. Nu echter brak daar opeens die jonge vrouw los uit de familiebanden, waarin de Bourgondische politiek haar geslagen had en ze vond een toevlucht bij den Engelschen bondgenoot. Hoe zij hier over haar persoon en haar aangeërfde rechten beschikken zou? Spoedig kwam er sprake van een huwelijk tusschen haar en 's konings broeder, Humphrey van Gloucester'). Hendrik V hield het wel tegen, maar in '22 stierf deze en nog in hetzelfde jaar trouwden zij; Humphrey nam den titel van graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland aan. De oudere broeder van Humphrey, de hertog v. Bedford, regent voor den minderjarigen Hendrik VI, had groote moeite om zijn verhouding tot Phihps zuiver te houden. Hijzelf huwde een zuster van Phihps en maakte aanstalten om met zijn zwager samen dat deel van Frankrijk voor Hendrik VI te veroveren, hetwelk nog onder de Valois stond; zijn broeder bereidde zich voor om landen in bezit te nemen, wclhe die zwager tot het farnihebezit van zijn huis rekende. Geruimen tijd nog hield Bedford Humphrey en Jacoba in bedwang, maar in het najaar van '24 staken zij met een legertje over naar Henegouwen. Zij namen den strijd op tegen Jan van Brabant, maar deze was tevens gericht tegen Phihps, die

') Over dezen: Vickers, Humphrey, duke of Gloucester, Lond. 1917.