is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek tot de staatkundige geschiedenis van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naam) van Jacoba geworden in haar graafschappen; op grond van het testament vroeg hij aan Jan van Brabant beleening met het apanage van den overledene; als de meerdere in macht en verstand preste hij rijn neef om hem als ruwaard over Holland en Zeeland aan te stellen. Tegen de overdracht van het bestuur kwam uit Holland wel eenige tegenspraak, maar Jan vanBrabant het zichzelf als werktuig gebruiken om die te doen zwijgen en in Juli had Phihps, wat hi j begeerde; ook een pandcontract als dat van '20 was er bij. Hij scheen den loop der gebeurtenissen naar zijn wil gedwongen te hebben.

Toen echter ontsnapte opnieuw de wilde vogel, die reeds eenmaal weggevlogen was uit de staatkundige volière, waarin men haar gehouden had: den 2en Sept. verscheen Jacoba onder haar getrouwen in Schoonhoven. Ook in Gouda en Oudewater werd rij als gravin ontvangen. Hier, in den strijd voor haar eigen zaak, ontplooide rij haar Amazonenaard. De hoek gronds, dien zij bezat, was maar klein, doch hij lag tegen het Nedersticht/waar velen, bepaaldelijk in de steden Utrecht en Amersfoort, tot hulp bereid waren. Een poging om bij Alfen den Rijn voor haar te sluiten verijdelde rij in het najaar van '25. In den winter zond Humphrey een krijgsmacht over naar Zeeland, maar deze werd bij Brouwershaven verslagen (Jan. '26). Philips maakte slechts voorzichtig gebruik van deze overwinning, stelde Zierikzee zelfs vrij van krijgsdienst tegen Jacoba, „daer sy selve tegenwoirdich" mocht zijn, en maakte zoo de antipathieën in dit gewest machteloos tegenover zich.

Hartelijke trouw vond Jacoba slechts bij edelen, die zelf of wier voorouders tót den kring van vertrouwden van haar vader en grootvader behoord hadden, en bij het lagere volk; over het algemeen bij heden, die hun genegenheid niet taxeerden en hun partijkeuze niet overwogen; bij weinig georganiseerden en moeilijk organiseerbaren. De groote steden stonden aan den kant van den manlijken heerscher, die orde zou scheppen in het land en zijn aanhangers beschermen daarbuiten. Voor een hevigen opstand van de Kennemers, die ongeneigd waren de lasten te dragen van een oorlog voor den vreemden vorst tegen de ingeboren gravin, moest de regeering van Phihps in '26 eenigen tijd uit den weg gaan. Jacoba kwam zelf met haar mannen voor Haarlem en prikkelde de weerbarstigheid der boeren tegen den hertog en hun vrijheidszin door