is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek tot de staatkundige geschiedenis van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gische kust samen te trekken en tot inscheping in Duinkerken en Nieuwpoort gereed te houden. Dit zou geschieden, wanneer de in de Spaansche en Portugeesche havens uitgeruste „Onoverwinnelijke Vloot", bestaande uit een 130-tal schepen, waaronder 60 groote galjoenen, de grootste zee-equipage, die de wereld nog gezien had, op de kust zou zijn aangekomen en de Noordzee zou beheerschen. De grootsche onderneming liep op een groteske mislukking uit. Slechte zeemanschap van den hertog de Medina Sidonia, den Spaanschen admiraal, onbruikbaarheid van de logge zware galjoenen tegen de wel bezeilde, vlugge Engelsche scheepjes van Drake en de zijnen waren de voornaamste oorzaken van het Spaansche onheil. Een deel der schepen werd vernietigd door de Engelschen, een ander door de -Noorderstormen, toen de „armada" om den Noord in het late najaar naar huis trachtte te komen; het kleinste redde zich. Parma had werkeloos moeten toezien : een blokkade der Belgische havens door Nederlandsche en Engelsche schepen had hem geheel en al verhinderd zich met Medina Sidonia in verbinding te stellen. Een kostbaar jaar, terwijl zijne kansen zich zoo mooi hadden laten aanzien, was verloren. Een aanslag op Bergen-op-Zoom, die hij nog waagde na den aftocht der „Armada", mislukte. Phihps had veel aanzien verspeeld en zich bovendien Ehsabeth voorgoed tot vijandin gemaakt: Engeland was van 1588 af met Spanje in openlijken oorlog. Reeds het volgende jaar ondernamen Engelschen en Nederlandsche zeevaarders een tocht naar Portugal — eigenlijk met het doel, om don Antonio, onechten zoon van een Portugeeschen prins en rumoerig pretendent naar den kroon van dit land, in zijne vermeende rechten te herstellen.

En weldra volgde in West-Europa een tweede gebeurtenis van wereldhistorische beteekenis: Hendrik III, die het hoofd der ligue, den zeer machtig wordenden Hendrik van Guise, in 1588 had laten vermoorden, werd in het voorjaar van 1589 op zijne beurt vermoord en daarmede eindigde roemloos het huis der Valois. Zou nu Hendrik van Navarre uit het huis Bourbon koning worden? De Hugenoot op den troon ? Maar de Spaansche Koning kwam op voor de rechten zijner dochter Isabella, geboren uit zijn huwdijk met Elisabeth van Valois. De Fransche Katholieken, die zelf geen zoo gewild candidaat meer hadden als Hendrik van Guise geweest was, waren toch deze aanspraken lang niet sympathiek