is toegevoegd aan je favorieten.

Rome onder Clemens VIII (Aldobrandini) 1592-1605

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Clemens VIII was al lang over een dergelijke begeerte heen en in zijn verheven positie toonde hij een zeer vreedzaam en rustlievend karakter, want benevens eene inspectie van de havenwerken gaf hij zijne gedachten aan de weldadigheid en in die lijn het hij, zeer sympathiek, een onderzoek instellen door eenen monsignore naar het lot der ongelukkige galeislaven om te zien wat naar recht en billijkheid voor hen gedaan kon worden. Dientengevolge werden verscheidenen losgelaten en de straffen van anderen vermin der d. i u

Wij lezen n|et, dat Sixtus V bij, zijn bezoek aan Civitavecchia hetzelfde gedaan heeft, wij moeten echter daaruit neg niet opmaken, dat het niet in stüte gebeurd is of eerst later uitgevoerd op wensch van den paus, die groote gestrengheid aan den dag legde.

In andere opzichten volgde Clemens VIII op zijne reis-wel het voorbeeld van zijn bijna onmiddellijken voorganger, dien wij juist noemden. Bijvoorbeeld met zijn bezoek aan de aluinwerken van het gebergte de Tolfa, die toen door de Altoviti's en Olgiati's geëxploiteerd werden.

Van het dorpje dat midden in deze industrie ligt, die men in onze dagen weer is gaan opnemen, ging de paus te paard door naar Bracciano.

De bezitter van het stadje en het fraaie kasteel daar, de hertog Orsini, later door den koning van Spanje met de orde van het Gulden Vlies onderscheiden, was niet ter plaatse aanwezig om den paus te ontvangen daar hij, in gevolge eene afgelegde belofte, zich met twee of drie metgezellen naar Loreto op een pelgrimstocht begeven had. Ik vond in het Vaticaansche archief den brief van dezen Orsini, gedateerd mt Venetifeden Qdea Mei 1597, waarin hij den paus ervoor dankt, dat hij de gastvrijheid had willen aannemen van: „een huis zonder den meestêBfêqtti

Het was al nacht toen Clemens» VIII in Bracciano aankwam, maar het heele stadje was uitgeloopen om hem te begroeten. Hooge vuren, die op de omringende heuvels brandden, wierpen hun weerschijn in het prachtige meer en het kasteel was in volkomen orde om hem waardig te ontvangen. Men zou daar niet meer dan een nacht bhj ven en reeds waren alle gedachten op de terugreis naar Rome gevestigd. Een korte halte en een lunch bij Casale degli Olgiati op den weg naar Rome, waar men al spoedig de kardinalen en edelheden ontmoette, die hen kwamen ver-