is toegevoegd aan je favorieten.

Zuid-Amerika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vloot. Piet Hein's eigen schip was dusdanig van kogels doorzeefd, dat hij het abandonneeren moest; na de bemachtigde lading (meest suiker) op vier schepen te hebben overgebracht, verbrandde hij de rest der Portugeesche vloot, en vertrok binnen 24 uur weer met zijn buit. Kort daarop herhaalde hij zijn bezoek aan Bahia met een even gunstig resultaat.

Ziehier een in Holland minder bekend bravourestukje van dezen merkwaardigen zeeschuimer, waarmee hij veel meer roem had behooren te verdienen dan met zijn verovering van de zilvervloot.

De Hollanders gaven echter het plan van vestiging te Bahia voorloopig op, en richtten hun blikken op Pernambuco, waar Recife en het naburige Olinda reeds bloeiende nederzettingen waren, die rijke suikeroogsten voortbrachten. In 1630 verscheen een Hollandsche vloot onder Hendrik Cornehsz. Loncq voor Olinda, dat spoedig door de troepen van Weerdenborgh genomen werd. Van daaruit viel ondanks den tegenstand van Mathias de Albuquerque weldra ook Recife in de macht der Hollanders. De plaats werd geducht versterkt; op het rif werd het fort de Bruyn gebouwd, dat thans nog Brum heet. Op den vasten wal verrees het fort Frederik Hendrik. Ook verder langs de kust en op het eiland Itamaraca verkregen de Hollanders vasten voet. Ter zee gevoelden zij zich veilig sinds een sterke vloot onder Pater hun te hulp gekomen was. Wel verscheen eveneens een zeer sterke Spaansche vloot onder Oquendo, doch de verbitterde zeeslag, die op de Braziliaansche kust volgde, leidde tot geen verandering in den toestand.

Bij deze gelegenheid ontscheepte zich met een aanzienlijk contingent graaf Bagnuolo, een Napolitaansch officier, die steeds een der bekwaamste tegenstanders der Hollanders geweest is, en menigen strooptocht vanuit Bahia door de binnenlanden tot Pernambuco georganiseerd heeft.

De voordeelen van de tegenpartij werden echter gecompenseerd doordat een inlander (of neger ?), Calabar genaamd, naar de Hollanders overliep, en goede diensten bewees als landkenner en gids. Later door de Portugeezen gevangen genomen werd hij als verrader gevierendeeld.

Zoodoende breidde het Hollandsche gezag zich geleidelijk benoorden en bezuiden Pernambuco uit.