is toegevoegd aan je favorieten.

Zuid-Amerika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om contanten verlegen is, maakt bovendien door de koersfluctuaties alle berekeningen onbetrouwbaar. Een andere omstandigheid, die geen gunstigen invloed op het Braziliaansche tolwezen uitoefent, is het in Zuid-Amerika veel toegepaste stelsel dat de betrokken ambtenaren een aandeel genieten van de opgelegde boeten. Het aantal voorschriften en formaliteiten dat vereischt is, aleer een stuk koopmansgoed Brazilië kan binnengaan is legio; men kan niet, als aan Europeesche grenzen, eenvoudig verklaren, „dit en dat wensch ik in te klaren; wat kost dat ?" doch moet reeds in Europa beginnen met consulaire facturen, verklaringen, paperassen van dit en van dat enz., zoodat het verzenden van een pakje een ingewikkeld probleem wordt.

Behalve deze hooge invoerrechten heft de staat nog debietrechten op de meeste verbruiksartikelen, binnenlandsch of buitenlandsch. Een zegeltje bewijst de betaling van deze imposto do consumo: elke sigaar, elke flesch bier, wijn, likeur, elke hoed en schoen — alles is met deze groene strookjes beplakt. Een vat van 't een of ander moet van een geheel vel dezer zegels vergezeld zijn. Het spreekt van zelf, dat buitenlandsche artikelen aldus zeer duur worden, en eenige malen den winkelprijs uit het land van herkomst kosten; ook de inheemsche waren volgen natuurlijk deze importprijzen op den voet, zoodat artikelen die uit overvloedige en goedkoope Braziliaansche grondstoffen bereid worden (sigaren, jams, chocolade enz.) niettemin tegen hooge prijzen in den winkel komen, en, met uitzondering der tabakswaren, bovendien van zeer inferieur maaksel zijn.

De industrieele vaardigheid van Brazilië is nog niet groot; het meerendeel der nijverheid kan slechts door de hooge invoerrechten in het leven gehouden worden. Echter heeft de oorlog en de daaruit voortvloeiende schaarschte aan fabrikaten in Europa aan de Braziliaansche industrie een belangrijken prikkel gegeven om op gezondere grondslagen uitbreiding te zoeken. Rio bezit verscheidene groote fabrieken van geweven goederen kleedingsstukken, schoeisel etc. welke thans door den verhoogden levensstandaard in Europa en de dure vrachten een fraaie kans krijgen om, zoo niet even goed, dan toch aanmerkelijk goedkooper te leveren. Ook Brazilië heeft echter reeds arbeidsonlusten meegemaakt, die beurtelings alle industrie-centra doorhepen, doch voorloopig nog geen georganiseerd karakter droegen.