is toegevoegd aan je favorieten.

Zuid-Amerika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onder de uitvoerproducten in Rio is er geen een van een overwegende beteekenis zooals we zoo vaak in andere Braziliaansche havens opmerken. Er wordt vrij wat koffie verscheept, doch nooit meer dan in verhouding van 1 tot 5 vergeleken bij Santos. De Rio-koffie, afkomstig uit de staten Rio en Minas Geraes, is van inferieure hoedanigheid en geldt in den handel als „hard". Het meerendeel ervan wordt verscheept naar de Vereenigde Staten, Brazilië's grootste koffieklant, die ook de inferieure soorten slikt. Het laden van koffie gaat in Rio zeer langzaam te werk, vergeleken bij den vlotten gang van zaken in de haven van Santos.

Een ander belangrijk exportartikel is mangaanerts, uit de bergen van Minas Geraes aangevoerd door den Centraal Spoorweg, en grootendeels naar de V. S. verscheept. Dit ertsbedrijf maakt echter afwisselend perioden van koortsachtig optimisme en diepe depressie door. De uitvoer van andere producten is niet belangrijk.

Op het gebied van bankwezen bezit Rio alles wat een metropolis noodig heeft: naast den Banco do Brasil en andere inheemsche mstellingen zijn de meeste landen der wereld er financieel vertegenwoordigd: Engelsche, Hollandsche, Fransche, Duitsche, Belgische, Italiaansche, Amerikaansche banken hebben er hun filialen. In den laatsten tijd begonnen ook Japan en de Scandinavische landen zich op dit gebied te weren.

De winkels zijn, zooals reeds opgemerkt, niet van het kaliber zooals een milhoenenstad dit kon doen verwachten; niettemin vindt men eenige vrij groote warenhuizen, welke zich echter speciaal op het gebied van kleedij en stoffen toeleggen. De handel in levensmiddelen bevindt zich bijna geheel in handen van Portugeezen, die weinig oog voor uiterlijk aanzien hebben; ook in de overige winkels is het Portugeesche element zoowel onder patroons als onder personeel overheerschend, evenals b.v. de koffiehuizen- en restaurantbedienden bijna uitsluitend Spanjaarden zijn.

4. KLEINIGHEDEN UIT HET DAGELIJKSCH LEVEN.

Reeds is het verschil tusschen koloniaal Rio en modern Rio veel grooter dan de meeste bezoekers thans inzien; slechts de verhalen van old-timers, getoetst aan de toestanden die men nog in de