is toegevoegd aan je favorieten.

Zuid-Amerika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ondertusschen helpt echter ook een ander laadwerktuig mee: aan de straatzijde van de kade begint een tapis-roulant, dat langs de havenloodsen doorloopt, en eindigt in een metalen buis die boven het ruim van het schip gestoken wordt; de zakken marcheeren vanzelf op deze schuivende baan mee, en worden bij het omgaan van een hoek door een arbeider om de bocht heen gestuurd. Een voor een glippen ze uit de buis, die onvermoeid balen koffie het ruim in spuwt.

Het spreekt vanzelf, dat er bij dit massa-vervoer niet zoozeer op gelet kan worden dat alle zakken héél in het ruim neerploffen, en er ook weer ongeschonden uit te voorschijn komen; de balen die tot diep in de onderruimen vallen, loopen groote kans dat er een naad openbarst, en de voor monsters aangeboorde zakken zijn vanzelf al lek. Bovendien,werkt ook nog de eigen drukking van de lading mede om gedurende de reis een paar balen te laten openscheuren, zoodat bij aankomst onverrnijdehjk een gedeelte der zakken geen vol gewicht meer heeft. Vertoont een baal nog 58 K.G., dan geldt hij als vol; beneden dit gewicht wordt hij als „wan" beschouwd, en is dan gerechtigd tot meedeelen in het veegsel dat los onder in het ruim achterblijft.

De koffiehandel in Santos wordt uitgeoefend door groote en kleine firma's van alle mogelijke nationaliteit; de grootste huizen zijn eveneens in Rio gevestigd, en hebben meestal hun hoofdkantoren of filialen in New-York, New-Orleans, London, Havre, Amsterdam en Hamburg. Voor den oorlog waren deze drie laatste plaatsen de groote Europeesche koffiehavens, terwijl ook Antwerpen, Rotterdam, London, Triest en Genua belangrijke hoeveelheden ontvingen. In Amerika, waar overigens het omvangrijkste gedeelte van de oogst heengaat, slikken New-York en New-Orleans het meerendeel.

De oorlog heeft het zwaartepunt natuurlijk verplaatst; zoó is Hamburg op den achtergrond gekomen, terwijl de Hollandsche havens hiervan kunnen profiteeren. Voorts schijnt het dat Lissabon en Cadiz in aanmerking zullen komen om als voorloopige bestemming van veel Braziel-koffie te dienen, ter opslag en latere distributie over Europa.

Holland is altijd een goede klant van Brazilië geweest, dank zij de belangstelling der Nederlandsche Handel Mij. en den Koninklijken Hollandschen Lloyd. Voorheen bediende deze Nederland-

10