is toegevoegd aan je favorieten.

Zuid-Amerika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de naaste en verdere omstreken ligt telkens tusschen twee kapen weer een nieuw segment strand, zoodat men er een ruim terrein vindt voor uitstapjes en ontdekkingstochten.

2. VAN SANTOS NAAR SAO PAULO.

Santos is eindpunt van een der rijkste en best ingerichte spoorwegen der wereld, de Sao Paulo Railway Co. Hoewel van slechts geringe lengte (hoofdhjn 140 K.M., zijhjntjes 100 K.M.) bezit deze spoorlijn een ongeëvenaarde levensvatbaarheid, daar alle koffie, die te Santos verscheept wordt, over de rails dezer maatschappij van de hoogvlakte naar de haven moet afdalen. Geen wonder dus, dat het geld binnenstroomt, en dat er kosten noch moeite gespaard worden om dit vervoer onder alle omstandigheden vrij ■van storingen te houden; daar nu de concessie-bepalingen in dier voege luiden, dat de maatschappij er geen belang bij heeft om meer dan 10 % dividend uit te keeren, aangezien dan enkel de staat in het voordeel zou komen, zoo kan men hieruit verklaren, waarom er zooveel geld wordt besteed aan het onderhoud van weg en werken, een uitgaaf die nooit weggegooid is, daar dergehjke kosten bij eventueele naasting als activa worden erkend.

De afstand van Santos naar Sao Paulo bedraagt tachtig kilometer, en wordt in twee uren afgelegd; het traject bestaat uit drie deelen: eerst een stukje door het moerassige laagland van Santos, daarna de klim tegen de berghelling op, en ten slotte de rit over de hoogvlakte naar Sao Paulo.

Dit eerste gedeelte van de reis loopt vlot van stapel: de trein snelt met een aangenaam vaartje door de vlakke oeverlanden, waar niet veel opmerkelijks waar te nemen valt. De eerste stopplaats is Piassaguera, aan den voet van het gebergte; hier wordt de locomotief afgehaakt, en we krijgen achter aan den trein een klein poppekastje, dat past op den kabel, die ons omhoog zal trekken.

De helling bestaat uit vijf of zes sectoren kabel, zoodat we aan het eind van elk dier geledingen even moeten stoppen om overgegespt te worden op het nieuwe stuk staaldraad. Tusschen deze knooppunten ligt overal dubbel spoor, en telkens wanneer de eene trein een segment van de kabel stijgt, daalt er een andere trein op hetzelfde traject omlaag; de beide treinen schuiven elkaar