is toegevoegd aan je favorieten.

Zuid-Amerika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Plaats is er nog genoeg, want terwijl het Oosten van den staat, tusschen den hoofdspoorweg en de zee, nog altijd zeer schraal bevolkt is , mag het Westen van Parana, tot aan de ArgentijnschParaguaysche grens, zelfs als nagenoeg onbewoond gelden. Het is over het algemeen een boschland, rijk aan bruikbaar hout, en met een goeden bodem en een dragelijk klimaat. Zoodra nieuwe zijlijnen van den spoorweg dit achterland openen, zal er een steeds stijgend aantal van kolonisten een plaatsje kunnen vinden, en daarmee zal deze aantrekkelijke staat een nieuwe toekomst tegemoet gaan.

2. SANTA CATHARINA.

Dit eenvoudige hoekje van bekoorlijke valleien tusschen boschrijke heuvels is tot dusverre steeds een der minst belangrijke staten der Unie geweest, doch heeft de landsregeering niettemin menig lastig oogenblik bezorgd.

De zeer dun bevolkte provincie Santa Catharina was n.1. reeds in den keizerstijd, en lang voor het ontstaan van het Duitsche rijk, door aaneengesloten groepen van Duitsche kolonisten uitgekozen als terrein hunner vestiging.

Bij honderden verheten deze Duitsche families de Heimat, in een tijd toen pohtieke onrust in de afzonderhjke Duitsche staatjes een belangrijke drijfveer tot emigratie vormde. Na den oorlog van 1870 zou een dergelijke trek niet populair geweest zijn, en het is dan ook een feit, dat de Duitsche strooming naar Santa Catharina opgehouden heeft zoodra in het vaderland andere toestanden ontstonden; met deze immigratie is het gegaan als met die der doleerende Hollanders en Friezen naar Noord-Amerika: éénmaal vond er een groote trek plaats, en deze overplanting bleek levensvatbaar te zijn, doch daarna trad een andere toestand in, waarbij elk jaar hoogstens enkele nakomers zich bij den kern aansloten, zonder dat er van een voortgezette transmigratie op groote schaal sprake was.

Zoo vinden we in den Noord-Amerikaanschen staat Michigan groote en bloeiende steden als Grand Rapids, Holland, Kalamazoo e. a., waar de Nederlandsche taal misschien meer gesproken wordt dan de Engelsche; doch sedert het midden der vorige eeuw, toen deze vestigingen ontstonden, komen er geen nieuwe