is toegevoegd aan je favorieten.

Zuid-Amerika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ding van den Immigratiedienst te Florianopolis een aantal nucleos op dezelfde wijze als in den staat Parana, terwijl ook het particuliere initiatief vele mogelijkheden voor vestiging aanbiedt. Zoo exploiteeren de Companhia Metropolitana en de Empreza I ndustrial e Colonizadora soortgelijke nederzettingen in het Zuiden van den staat, langs een particuher spoorlijntje van 80 K.M. dat door het haventj e Laguna met de buitenwereld in verbmding staat.

Ook bezit de Brazil Railway langs hare lijnen een aantal dergelijke nucleos, die nog slechts voor geen gering deel bezet zijn; ze liggen in het mooie dal van den Rio do Peixe, tusschen de stations Uniao da Victoria en Marcellino Ramos, en bezitten overvloed van bruikbaar bosch, vruchtbare aarde, goed drinkwater, en een aangenaam klimaat. De streek leent zich bijzonder voor het verbouwen van mais en het fokken van varkens, een teelt die in Zuid-Brazilië altijd met voordeel door de Duitschers uitgeoefend is. Jarenlang heeft men hier echter met heel bijzondere moeilijkheden te worstelen gehad, daar dit gebied nl. zoowel door den staat Parana als door Santa Catharina opgeeischt werd, zonder dat men tot een vergelijk kon komen. Aldus werd dit „contestado", zooals deze betwiste grensstrook genoemd werd, jarenlang geteisterd door oproer en vechtpartijen, strooptochten van gewapende benden uit beider kamp en ingrijpen van federale troepen, die evenmin in staat bleken om rust te brengen. Vele kolonisten hebben hun vernielde stukje grond in berooiden toestand verlaten, wat natuurlijk voor anderen geen aanmoediging geweest is Om zich in deze overigens zoo hefehjke streek te vestigen.

Gedurende deze onlusten is meermalen het denkbeeld ter sprake gekomen om de beide staten Parana en Santa Catharina tot één geheel te vereenigen, doch het particularisme aan beide zijden, en de vrees cm onder den invloed der Duitsche massa te geraken hebben deze overigens zeer redelijke oplossing weer naar den achtergrond gedrongen.

De uitvoer en handel van Santa Catharina zijn gering van omvang; enkel de onbeduidende staat Sergipe staat in dit opzicht bij Santa Catharina ten achter. De hoofdstad Florianopolis, in de wandeling veelal Desterro genoemd, is geen stad van groot belang, en bovendien is de ligging niet in haar voordeel: de stad is gebouwd aan den binnenkant van een eiland dat voor de kust ligt, en bezit aldus geen intiem contact met haar achterland. In