is toegevoegd aan je favorieten.

Zuid-Amerika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bleek, zooals in het geschiedkundig overzicht aangetoond is, zoo niet geheel ij del, dan toch practisch onvervulbaar; want toen de eerste Spanjaarden zich eindelijk door het tropische woud, door den onbetrouwbaren Chaco en door de bergwoestijnen hadden heengewerkt, vonden ze Perü al afgegraasd, en geruïneerd door burgeroorlogen en oproer, terwijl zij zelf door hun eigen landgencoten als minder gewenschte indringers teruggezonden werden naar de rivieroevers, die ze zoo hoopvol verlaten hadden.

Aan deze voortgezette dwalingen en deze onverwoestbare hoop op gouden buit is het intusschen te danken, dat het Zuid-Amerikaansche continent reeds zoo vroeg is verkend en in grove trekken in kaart gebracht. De hierboven reeds vermelde kaart van Ds. Plancius laat ruwweg een beeld van het continent zien, dat reeds in de hoofdlijnen aan de werkelijkheid nabijkomt. De moeilijkheden der navigatie hebben natuurlijk op zulke cartografen den meesten indruk gemaakt: zoo vinden we den Parana voorgesteld als een geweldig breeden stroom vol eilandjes, die vanaf de monding recht het Noorden inloopt tot boven „Asumption", waarvan de ligging blijkbaar op den gis is aangeduid, en een plek inneemt, waar Corrientes behoorde te liggen. Met de vlakten van het vasteland heeft men evenmin weg geweten: althans heeft men er geen denkbeeld van gehad, hoe geweldig de uitgestrektheden van pampa en chaco zijn; zoo vinden we op Plancius' kaart de steden „Tumman" en „Cordaba" aan denkbeeldige zijrivieren liggen, terwijl er ook ergens in de onbekende pampa een stad Camechinganes aangebracht is, blijkbaar geïnspireerd op de berichten over de Indianenstam, die chingones (een vogelsoort), eet, en daarom Comechingones gedoopt werd.

De Uruguay-rivier wordt op deze kaarten geheel verdonkeremaand; daarentegen heet het in het Latrjnsche bijschrift van den Pdo de la Plata: „hoe est Argenteus fluvius qui ab incolis Parana vocatur" (d.i. de zilveren rivier, die door de bewoners Parana genoemd wordt). Ergens benoorden „Asumption" vinden we, nog steeds aan den Parana, een stad Paraguae hggen, en ergens anders een zijriviertje Paragioa.

Deze verwarringen zijn toch inderdaad niet zoo ver mis geweest; want inderdaad is de riviertak, die voortdurend recht Noord-Zuid loopt, de voornaamste, zij het dan ook, dat men hieraan den naam Paraguay gegeven heeft, terwijl een min-