is toegevoegd aan je favorieten.

Bijdragen tot eene genealogie betreffende het Amersfoortsche geslacht van Ysselt (van Isselt)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

al 1403. *] Henric Cosyn en voor hem dede huid Cosyn van Isselt Hermanssoon [hierboven al vermeld bij 4. A. 2]. Noch 1404 door opdracht van Henric Bor van Amerongen Janssoon wordt Henrick Cousyn van Isselt verlyt met het goed tot Lysen^ voorde." [d'Yvoy]. Vermoedelijk was deze Henric Bor van Amerongen Janss. een broeder van Henric v. Y's eigen moeder Jutte Jan Borren van Amerongendr. [Zie de 2e vrouw van 4. A. 1.] Henric v. Y. was in 1403 nog minderjarig [eerst in 1405 meerderjarig] en dus hoogstwaarschijnlijk geen kind der eerste vrouw.

Ik neem in het hiervóór aangehaalde gedeelte woordelijk d'Yvoy over, die geen geslachtslijst in generatiën geeft, doch genummerde aanteekeningen en die als n°. 4 Henricus filius etc. onmiddellijk vermeldt na n°. 3 Willem van Isselt. Ook hij is derhalve van de op blz. 3 door mij aangestipte, in 1905 door mij ontwikkelde en toen door een onomstootelijk bewijs gestaafde meening, dat Henric Cosyn v. I. de zoon was Willem van I, dat men hier dus niet te maken heeft met 3 generatiën in de volgorde: Willem, Cosyn en Henric, zooals van Spaen en oorspronkelijk ook Jhr. Mr. van Sasse van Ysselt aangaven.

Het was juist in dit verband, dat de hiervóór genoemde acte van 1404 door mij in extenso werd vermeld [Navorscher, 1905, 280/1.] Die van 1403 werd destijds niet genoemd ; zij bevat mede voor de juistheid mijner meening een bewijsgrond, die op zichzelf niet zóó krachtig is als die van 22 Sept. 1404, 2] doch in verband met een aanstonds te vermelden acte van 16 Mei 1405 eiken twijfel buitensluit. De bedoelde acte van 1403 luidt:

„Aelbrecht doen cond allen luden, dat wy om bede willen van vrienden, Henric van Isselt verliet hebben ende verlien mit desen brieven eens verster[f]s van sulken goeden als him van sinen vader aenbestorven syn en hi van ons te leen helt, ende hebben him vorder so veel gratie gedaen als dat hi binnen sinen onmundigen jaren ende binnen eenen halven jaer daer na tegens ons niet versumen en mach. In ore. gegeven in den Hage op ten zesten dach van Augusto int jaer 14 C ende drye." [Leenkamer Holland. Memoriale B. I. Cas R. 1401 tot 1404]. Bijna tezelfder tijd werd Henric Cosyn v. Y. beleend met het Stichtsche leen. De desbetreffende acte luidt:

1] Jhr. Mr. Wittert van Hoogland vemeldt op de 2« bladzijde van XX. Ysselt als zonen vau 4 A. 2: 1. Cosyn van Y., vóór zijn vader overleden; 2 Hendrik v. Y., Heer v. IJ. Een bewijs voor het bestaan van deze twee personen heb ik verder nergens gevonden; hij heeft één persoon in tweeën gedeeld.

2] Hierin wordt Henric Cosyn van Ysselt genoemd in verband met goederen, „him opbestorven van Willem van Ysselt, sinen vader". Hetzelfde viudt men in de op blz. 15 te vermelden acte van 4 Febr. 1406.